Từ Vựng Bài Đọc Fatal Attraction

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Fatal Attraction được lấy từ cuốn Official Cambridge Guide to IELTS - Test 7-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Fatal Attraction

flytrap
/ˈflaɪˌtræp/
(noun). cây bắt ruồi
vocab
trigger
/ˈtrɪgər/
(verb). Kích hoạt
vocab
tunnel
/ˈtʌnəl/
(noun). địa đạo
vocab
pore
/pɔr/
(noun). lỗ hổng
vocab
membrane
/ˈmɛmˌbreɪn/
(noun). màng
vocab
surge
/sɜrʤ/
(verb). dâng trào
vocab
concave
/kɑnˈkeɪv/
(adj). mặt lõm
vocab
snap shut
/snæp ʃʌt/
(verb). đóng sập lại
vocab
convex
/kənˈvɛks/
(adj). mặt lồi
vocab
creature
/ˈkriʧər/
(noun). Sinh vật
vocab
digest
/ˈdaɪʤɛst/
(verb). tiêu hóa
vocab
pitcher
/ˈpɪʧər/
(noun). Cái bình
vocab
bog
/bɑg/
(noun). Vũng lầy, đầm lầy, bãi lầy
vocab
infertile
/ɪnˈfɜrtəl/
(adj). hiếm muộn
vocab
sandy
/ˈsændi/
(adj). nhiều cát
vocab
enlist
/ɛnˈlɪst/
(verb). kêu gọi, tranh thủ cảm tình, sự cộng tác,...
vocab
organism
/ˈɔrgəˌnɪzəm/
(noun). cơ thể, sinh vật
vocab
slippery
/ˈslɪpəri/
(adj). trơn
vocab
substance
/ˈsʌbstəns/
(noun). Vật chất
vocab
jungle
/ˈʤʌŋgəl/
(noun). rừng
vocab
nectar
/ˈnɛktər/
(noun). mật hoa
vocab
lure
/lʊr/
(verb). dụ dỗ
vocab
slick
/slɪk/
(adj). bóng bẩy
vocab
sophisticated
/səˈfɪstəˌkeɪtɪd/
(adj). phức tạp
vocab
bladder
/ˈblædər/
(noun). bao nhỏ
vocab
vacuum
/ˈvækjum/
(noun). khoảng chân không
vocab
liquid
/ˈlɪkwəd/
(noun). chất lỏng
vocab
ooze
/uz/
(verb). rỉ ra
vocab
carnivorous
/kɑrˈnɪvərəs/
(adj). ăn thịt
vocab
inefficient
/ɪnɪˈfɪʃənt/
(adj). không hiệu quả
vocab
sunlight
/ˈsʌnˌlaɪt/
(noun). ánh sáng mặt trời
vocab
tissue
/ˈtɪsˌju/
(noun). khăn giấy
vocab
enzyme
/ˈɛnˌzaɪm/
(noun). men
vocab
pump
/pʌmp/
(noun). máy bơm
vocab
photosynthesis
/ˌfoʊtoʊˈsɪnθəsɪs/
(noun). sự quang hợp
vocab
solar
/ˈsoʊlər/
(adj). liên quan đến mặt trời
vocab
panel
/ˈpænəl/
(noun). bảng hiệu
vocab
exotic
/ɪgˈzɑtɪk/
(adj). kỳ lạ, ngoại lai
vocab
vigorous
/ˈvɪgərəs/
(adj). mạnh mẽ
vocab
botanist
/ˈbɑtənɪst/
(noun). Nhà thực vật học
vocab
rare
/rɛr/
(adj). Hiếm hoi, hiếm
vocab
identical
/aɪˈdɛntɪkəl/
(adj). y hệt
vocab
distantly
/ˈdɪstəntli/
(adv). xa
vocab
tropical
/ˈtrɑpɪkəl/
(adj). thuộc về nhiệt đới
vocab
genus
/ˈʤinəs/
(noun). chủng loại
vocab
evolve
/ɪˈvɑlv/
(verb). Tiến hoá
vocab
ancestor
/ˈænˌsɛstər/
(noun). Tổ tiên
vocab
prey
/preɪ/
(noun). Con mồi
vocab
cycle
/ˈsaɪkəl/
(noun). chu kỳ
vocab
Agricultural
/ˌægrəˈkʌlʧərəl/
(adj). Thuộc về/Liên quan đến ngành Nông nghiệp
vocab
fertilizer
/ˈfɜrtəˌlaɪzər/
(noun). phân bón
vocab
overload
/ˈoʊvərˌloʊd/
(verb). chất nặng thêm, quá tải
vocab
marvel
/ˈmɑrvəl/
(verb). Trầm trồ ngạc nhiên
vocab
bizarre
/bəˈzɑr/
(adj). kỳ quái
vocab
sundew
/ˈsʌndjuː/
(noun). (thực vật học) cây gọng vó; cây ma cao
vocab
imprison
/ɪmˈprɪzən/
(verb). tống giam, giam cầm
vocab
rim
/rɪm/
(noun). vành
vocab
tumble
/ˈtʌmbəl/
(verb). té nhào xuống
vocab
secrete
/sɪˈkrit/
(verb). tiết ra
vocab
intricate
/ˈɪntrəkət/
(adj). phức tạp
vocab
larvae
/ˈlɑrvi/
(noun). ấu trùng
vocab
mosquito
/məˈskitoʊ/
(noun). con muỗi
vocab
midge
/mɪʤ/
(noun). muỗi vằn
vocab
bacteria
/bækˈtɪriə/
(noun). vi khuẩn
vocab
flesh
/flɛʃ/
(noun). Da thịt
vocab
nutrient
/ˈnutriənt/
(noun). Chất dinh dưỡng
vocab
harness
/ˈhɑrnəs/
(verb). sử dụng
vocab
conventional
/kənˈvɛnʃənəl/
(adj). thông thường
vocab
elaborate
/ɪˈlæbrət/
(verb). nghiên cứu
vocab
halt
/hɔlt/
(verb). Cho dừng lại; bắt dừng lại
vocab
pine
/paɪn/
(noun). cây thông
vocab
savannah
/səˈvænə/
(noun). thảo nguyên
vocab
suppression
/səˈprɛʃən/
(noun). sự đàn áp
vocab
outcompete
/outcompete/
(verb). cạnh tranh
vocab
sheer
/ʃɪr/
(adj). hoàn toàn
vocab
evolution
/ˌɛvəˈluʃən/
(noun). Sự tiến hoá
vocab