IELTS Reading Practice Test
i-resizable-alignable
1
2
3
4
5
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Novice: needs guiding principles/rules and to perform a given task;

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Novice = the novice

 needs guiding principles/rules = needs to learn the guiding principles and rules

 perform a given task = perform that task 

Giải thích chi tiết

smiley5 Vì đối tượng là 'novice', ta biết thông tin cần đọc ở đoạn 2

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 The novice needs to learn the guiding principles and rules of a given task in order to perform that task.

=> Người mới - cần học - guiding principles and rules - để thực hiện một công việc

=> So với câu hỏi, ta dễ dàng nhận ra cần điền 'guiding principles and rules'

=> Tuy nhiên, ta chỉ được điền tối đa 3 từ -> Chỉ điền một trong 2

=> Answer: guiding principles/rules check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford