Từ Vựng Bài Đọc From A Novice To An Expert

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề From A Novice To An Expert được lấy từ cuốn Actual Test 3 - Test 5-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc From A Novice To An Expert

variable
/ˈvɛriəbəl/
(noun). Biến số
vocab
utilise
/ˈjuːtɪˌlaɪz/
(verb). Tận dụng
vocab
tend
/tɛnd/
(verb). có xu hướng
vocab
supply
/səˈplaɪ/
(verb). cung cấp
vocab
strategy
/ˈstrætəʤi/
(noun). Chiến thuật
vocab
relatively
/ˈrɛlətɪvli/
(adj). vừa phải, tương đối
vocab
reflect
/rəˈflɛkt/
(verb). phản ánh, cho thấy bản chất của
vocab
precisely
/prɪˈsaɪsli/
(adv). Chính xác, rõ ràng
vocab
perceive
/pərˈsiv/
(verb). nhận thức
vocab
paradox
/ˈpɛrəˌdɑks/
(noun). nghịch lý
vocab
outperform
/ˈaʊtpərˌfɔrm/
(verb). vượt trội
vocab
offensive
/əˈfɛnsɪv/
(adj). tấn công, công kích
vocab
maintain
/meɪnˈteɪn/
(verb). duy trì
vocab
innate
/ɪˈneɪt/
(adj). Bẩm sinh
vocab
inconsistent
/ˌɪnkənˈsɪstənt/
(adj). mâu thuẫn, trái nhau, không trước sau như một
vocab
heuristics
/hjʊˈrɪstɪks/
(noun). phương pháp suy nghiệm
vocab
go about
/goʊ əˈbaʊt/
(verb). tiến hành
vocab
fairly
/ˈfɛrli/
(adv). vừa phải
vocab
expertise
/ˌɛkspərˈtiz/
(noun). Chuyên môn
vocab
determine
/dəˈtɜrmən/
(verb). Quyết định
vocab
defensive
/dɪˈfɛnsɪv/
(adj). có tính chất bảo vệ, có tính chất phòng thủ
vocab
defeat
/dɪˈfit/
(noun). sự thất bại, sự thua trận
vocab
concurrently
/kənˈkɜrəntli/
(adv). đồng thời
vocab
comprehend
/ˌkɑmpriˈhɛnd/
(verb). hiểu
vocab
commitment
/kəˈmɪtmənt/
(noun). sự tận tụy, tận tâm
vocab
cognitive
/ˈkɑgnɪtɪv/
(adj). Liên quan đến nhận thức
vocab
categorise
/ˈkætɪgəraɪz/
(verb). phân loại
vocab
boundary
/ˈbaʊndəri/
(noun). Ranh giới
vocab
available
/əˈveɪləbəl/
(adj). có sẵn
vocab
principle
/ˈprɪnsəpəl/
(noun). Nguyên tắc
vocab
guiding
/ˈgaɪdɪŋ/
(adj). dẫn đường, định hướng
vocab
novice
/ˈnɑvəs/
(noun). Lính mới, người mới học
vocab
expose
/ɪkˈspoʊz/
(verb). phơi bày ra
vocab
task
/tæsk/
(noun). công việc
vocab
process
/ˈprɑˌsɛs/
(noun). Quá trình
vocab
acquire
/əˈkwaɪər/
(verb). nhận được, đạt được
vocab
mentor
/ˈmɛnˌtɔr/
(noun). Người chỉ dẫn, cố vấn
vocab
thus
/ðʌs/
(adv). do đó, theo cách đó
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
pattern
/ˈpætərn/
(noun). Khuôn mẫu
vocab
face
/feɪs/
(verb). đối mặt
vocab
recognise
/ˈrɛkəgnaɪz/
(verb). nhận ra
vocab
increasingly
/ɪnˈkrisɪŋli/
(adv). ngày càng gia tăng
vocab
exposure
/ɪkˈspoʊʒər/
(noun). sự tiếp xúc
vocab
complex
/ˈkɑmplɛks/
(adj). Phức tạp
vocab
transition
/trænˈzɪʃən/
(noun). Sự chuyển đổi
vocab
superficial
/ˌsupərˈfɪʃəl/
(adj). thuộc bề mặt, nông cạn
vocab
hypothesis
/haɪˈpɑθəsəs/
(noun). Giả thuyết
vocab
generate
/ˈʤɛnəˌreɪt/
(verb). tạo ra, phát ra
vocab
confident
/ˈkɑnfədənt/
(adj). tự tin
vocab
base on
/beɪs ɑn/
(verb). dựa vào
vocab
expert
/ˈɛkspərt/
(noun). Chuyên gia
vocab
prediction
/priˈdɪkʃən/
(noun). Dự đoán
vocab
utility
/juˈtɪləti/
(noun). tính hữu dụng, tính thiết thực
vocab
function
/ˈfʌŋkʃən/
(noun). Chức năng
vocab
classify
/ˈklæsəˌfaɪ/
(verb). Phân loại
vocab
according to
/əˈkɔrdɪŋ tu/
(preposition). theo
vocab
training
/ˈtreɪnɪŋ/
(noun). sự rèn luyện, sự đào tạo
vocab
memory
/ˈmɛməri/
(noun). Khả năng ghi nhớ; Kí ức
vocab
focus
/ˈfoʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
efficiency
/ɪˈfɪʃənsi/
(noun). Hiệu quả, năng suất
vocab
error
/ˈɛrər/
(noun). lỗi
vocab
domain
/doʊˈmeɪn/
(noun). phạm vi, lĩnh vực
vocab
commit
/kəˈmɪt/
(verb). phạm phải
vocab
seek
/sik/
(verb). tìm kiếm
vocab
immediately
/ɪˈmidiətli/
(adv). ngay lập tức
vocab
monitor
/ˈmɑnətər/
(verb). GIám sát
vocab
limit
/ˈlɪmət/
(noun). Giới hạn
vocab
instance
/ˈɪnstəns/
(noun). trường hợp
vocab
aware
/əˈwɛr/
(adj). Có nhận thức
vocab
theorist
/ˈθiərɪst/
(noun). nhà lý thuyết, nhà lý luận
vocab
statistical
/stəˈtɪstɪkəl/
(adj). thuộc về mặt thống kê
vocab
forecaster
/ˈfɔrˌkæstər/
(noun). người dự đoán
vocab
differ
/ˈdɪfər/
(verb). khác, không giống
vocab
accurate
/ˈækjərət/
(adj). Chính xác
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
unreliable
/ˌʌnrɪˈlaɪəbəl/
(adj). không đáng tin cậy
vocab
point to
/pɔɪnt tu/
(verb). chỉ ra, chỉ cho thấy
vocab
due to
/du tu/
(preposition).
vocab
bias
/ˈbaɪəs/
(noun). Sự thiên vị
vocab
regarding
/rəˈgɑrdɪŋ/
(preposition). về, đối với
vocab
manifestation
/ˌmænəfɛˈsteɪʃən/
(noun). sự biểu lộ, sự biểu thị
vocab
effort
/ˈɛfərt/
(noun). sự cố gắng
vocab
consensus
/kənˈsɛnsəs/
(noun). sự thống nhất
vocab
a great deal of
/ə greɪt dil ʌv/
(adj). rất nhiều
vocab