IELTS Reading Practice Test

1

What is the main idea of the first paragraph?
A
The temperature in the polar region will increase less than that in New Zealand in the next century.
B
The weather and climate of New Zealand is very important to its people because of its close location to the polar region.
C
The air condition in New Zealand will maintain a high quality because of the ocean.
D
The temperature of New Zealand will increase less than that of other region in the next 100 years because it is surrounded by sea.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: What is the main idea of the first paragraph

Answer: D - The temperature of New Zealand will increase less than that of other region in the next 100 years because it is surrounded by sea.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 The temperature of New Zealand = The temperature of New Zealand

 increase less than that of other region = go up 4oC while the polar region will go up more than 6oC

 in the next 100 years = in the next century

 surrounded by sea = its surrounding ocean 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để rút ra main idea:

 1 However, the temperature in New Zealand will go up 4oC in the next century while the polar region will go up more than 6oC. 

 2 The different pictures of temperature stem from its surrounding ocean which acts like the air conditioner.

=> 1 + 2 : Sau 100 năm, New Zealand sẽ tăng 4 độ, ít hơn polar region -> Điều này là nhờ có biển bao bọc xung quanh

=> Ứng với đáp án D check

cross Incorrect option:

Theo đáp án A: The temperature in the polar region will increase less than that in New Zealand in the next century.

=> Nhiệt độ của polar region sẽ tăng ít hơn New Zealand là sai, ngược lại với bài đọc -> Loại A cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford