IELTS Reading Practice Test
1When referring to laughter in the first paragraphs, the writer emphasises
A
its impact on language.
B
its function in human culture.
C
its value to scientific research.
D
its universality in animal societies.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: When referring to laughter in the first paragraph, the writer emphasizes

C. its value to scientific research.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 laughter = laughter 

 its value to scientific research = provide psychological scientists with rich resources for studying human psychology 

Giải thích chi tiết

smiley34 Áp dụng DOL's Linearthinking: Cấu trúc Passage: laughter provide psychological scientists with rich resources for studying human psychology , ranging from A to B -> Main idea: laughter provides scientists with resources for research

-> tiếng cười cung cấp cho các nhà khoa học nguồn tài nguyên để nghiên cứu

So với list of answer, ta chọn được đáp án: C. its value to scientific research check (vì value = resources for research)

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford