IELTS Reading Practice Test

1

the claim that the Odyssey and Iliad were not poems in their original form.
E
Paragraph E

2

a theory involving the reinterpretation of the term ‘author’
D
Paragraph D

3

references to the fact that little is known about Homer’s life
C
Paragraph C

4

a comparison between the construction of Homer’s poems and another art form
E
Paragraph E

5

examples of the kinds of people employed to recall language
A
Paragraph A

6

doubts regarding Homer’s apparently inappropriate descriptions
B
Paragraph B

1

the claim that the Odyssey and Iliad were not poems in their original form.
E
Paragraph E

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
the claim that the Odyssey and Iliad were not poems in their original form.

 Odyssey and Iliad were not poems in their original form. => They were, rather, a loose collection of songs 

Giải thích chi tiết

1. Skimming/scanning cross

Thí sinh khi skim/scan câu này sẽ không tìm được đáp án vì không locate được từ khoá “original form" trong bài.*

*Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

2. Linearthinking check So sánh nội dung câu hỏi và bài đọc:

  • Bài đọc: They (Odyssey and Iliad) were a loose collection of songs , and only redacted* in their present form at some later date . => “Present form" (hình thức hiện tại) của tác phẩm này là poems => Câu được hiểu là: Odyssey and Iliad là songs, sau này (at some later date) redacted thành poems => Đoán được từ “redacted” = “changed into", “turned into" => Odyssey and Iliad ban đầu là songs, sau này chuyển thành poems

  • Câu hỏi:  the claim that the Odyssey and Iliad were not poems in their original form. (Hình thức gốc của Odyssey and Iliad không phải là poems) => Chính xác, vì đoạn E nói rõ rằng tác phẩm này ban đầu là songs 

=> Đáp án: E smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford