Từ Vựng Bài Đọc Homer’S Literary Legacy

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Homer’S Literary Legacy được lấy từ cuốn Official Cambridge Guide to IELTS - Test 4-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Homer’S Literary Legacy

Odyssey
/ˈɑdəsi/
(noun). một cuộc phiêu lưu
vocab
transmit
/trænzˈmɪt/
(verb). truyền tín hiệu
vocab
redact
/rɪˈdækt/
(verb). biên tập
vocab
theory
/ˈθɪri/
(noun). Giả thuyết; Học thuyết
vocab
reinterpretation
/riɪnˌtɜrprəˈteɪʃən/
(noun). diễn giải lại
vocab
author
/ˈɔθər/
(noun). Tác giả
vocab
contemporary
/kənˈtɛmpəˌrɛri/
(adj). Đương đại
vocab
reference
/ˈrɛfərəns/
(noun). Dẫn chứng; Tài liệu tham khảo
vocab
historical
/hɪˈstɔrɪkəl/
(adj). Mang tính lịch sử
vocab
record
/ˈrɛkərd/
(noun). sổ sách
vocab
self-referential
/sɛlf-referential/
(adj). tự tham chiếu
vocab
embed
/ɪmˈbɛd/
(verb). gắn vào
vocab
trustworthy
/ˈtrʌˌstwɜrði/
(adj). đáng tin cậy
vocab
biography
/baɪˈɑgrəfi/
(noun). tiểu sử
vocab
formulaic
/ˌfɔrmjəˈleɪɪk/
(adj). Có tính cách công thức
vocab
recurring
/rɪˈkɜrɪŋ/
(adj). định kỳ
vocab
plot
/plɑt/
(noun). âm mưu
vocab
element
/ˈɛləmənt/
(noun). thành phần
vocab
bizarrely
/bəˈzɑrli/
(adv). kỳ lạ
vocab
repetitive
/rɪˈpɛtɪtɪv/
(adj). lặp đi lặp lại
vocab
epithet
/ˈɛpəˌθɛt/
(noun). biểu tượng
vocab
perplex
/pərˈplɛks/
(verb). bối rối
vocab
thumbprint
/ˈθʌmprɪnt/
(noun). dấu tay
vocab
potter
/ˈpɑtər/
(noun). Thợ làm gốm
vocab
pottery
/ˈpɑtəri/
(noun). gốm
vocab
priest
/prist/
(noun). thầy tu
vocab
memorize
/ˈmɛməˌraɪz/
(verb). ghi nhớ
vocab
fidelity
/fəˈdɛləti/
(noun). sự chung thủy
vocab
inappropriate
/ˌɪnəˈproʊpriɪt/
(adj). không phù hợp
vocab
murderer
/ˈmɜrdərər/
(noun). kẻ giết người
vocab
blameless
/ˈbleɪmləs/
(adj). vô tội
vocab
swift-footed
/swɪft-ˈfʊtɪd/
(adj). nhanh chân
vocab
content
/ˈkɑntɛnt/
(noun). vui vẻ
vocab
stylistic
/staɪˈlɪstɪk/
(adj). kiểu cách
vocab
oddly
/ˈɑdli/
(adv). kỳ quặc
vocab
predictability
/prɪˌdɪktəˈbɪlɪti/
(noun). năng lực dự đoán
vocab
narrative
/ˈnærətɪv/
(noun). trần thuật
vocab
heroic
/hɪˈroʊɪk/
(adj). anh hùng
vocab
shield
/ʃild/
(noun). cái khiên
vocab
rival
/ˈraɪvəl/
(noun). Đối địch, kình địch, cạnh tranh
vocab
archetype
/ˈɑrkɪˌtaɪp/
(noun). nguyên mẫu
vocab
literary
/ˈlɪtəˌrɛri/
(adj). văn học
vocab
aspire
/əˈspaɪr/
(verb). khao khát
vocab
ideal
/aɪˈdil/
(adj). lý tưởng
vocab
captivity
/kæpˈtɪvəti/
(noun). sự giam giữ
vocab
identical
/aɪˈdɛntɪkəl/
(adj). similar in every detail
vocab
critic
/ˈkrɪtɪk/
(noun). nhà phê bình
vocab
philosopher
/fəˈlɑsəfər/
(noun). triết gia
vocab
laboriously
/ləˈbɔriəsli/
(adv). chăm chỉ
vocab
philologist
/fɪˈlɒləʤɪst/
(noun). nhà ngôn ngữ học
vocab
oral
/ˈɔrəl/
(adj). miệng
vocab
transmission
/trænˈsmɪʃən/
(noun). quá trình lây truyền
vocab
principal
/ˈprɪnsəpəl/
(adj). Điều thiết yếu, Quy tắc
vocab
medium
/ˈmidiəm/
(noun). Phương tiện giao tiếp
vocab
citizen
/ˈsɪtəzən/
(noun). Công dân
vocab
politics
/ˈpɑləˌtɪks/
(noun). chính trị
vocab
classicist
/ˈklæsəsəst/
(noun). người theo chủ nghĩa cổ điển
vocab
encyclopedia
/ɪnˌsaɪkləˈpidiə/
(noun). bách khoa toàn thư
vocab
repository
/riˈpɑzəˌtɔri/
(noun). kho tàng
vocab
massive
/ˈmæsɪv/
(adj). to lớn
vocab
abstract
/ˈæbstrækt/
(adj). Trừu tượng
vocab
concrete
/ˈkɑnkrit/
(adj). bê tông
vocab
rhyme
/raɪm/
(verb). gieo vần
vocab
memorable
/ˈmɛmərəbəl/
(adj). đáng nhớ
vocab
flex
/flɛks/
(verb). Làm cong, uốn cong
vocab
systematically
/ˌsɪstəˈmætɪkli/
(adv). một cách có hệ thống
vocab
scholarly
/ˈskɑlərli/
(adv). uyên bác
vocab
unease
/əˈniz/
(noun). khó chịu
vocab
qualitatively
/ˌkwɑləˈteɪtɪvli/
(adv). chất lượng
vocab
context
/ˈkɑntɛkst/
(noun). bối cảnh
vocab
quirk
/kwɜrk/
(noun). sự tình cờ, sự trùng hợp ngẫu nhiên
vocab
enquiry
/ɪnˈkwaɪəri/
(noun). sự điều tra
vocab
epics
/ˈɛpɪks/
(noun). sử thi
vocab
mnemonic
/nɪˈmɑnɪk/
(adj). thuộc về trí nhớv
vocab
essence
/ˈɛsəns/
(noun). bản chất
vocab
compose
/kəmˈpoʊz/
(verb). sáng tác
vocab
cliche
/kliˈʃeɪ/
(noun). sáo ngữ
vocab
insidious
/ɪnˈsɪdiəs/
(adj). xảo quyệt
vocab
memorability
/ˌmɛmərəˈbɪlɪti/
(noun). khả năng ghi nhớ
vocab