IELTS Reading Practice Test

1

In the United States, farmers use honeybees in a large scale over the past few years.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: In the United States, farmers use honeybees in a large scale over the past few years

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 the United States = the U.S

 farmers use honeybees in a large scale = total number of hives involved in pollination industry has been between 2.5 million and 3 million 

 over the past few years = in recent years 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

Hiểu câu hỏi: In the United States , farmers   use honeybees in a large scale over the past few years

=> Famers dùng honeybees trên diện rộng

Phân tích info: The total number of hives involved in the U.S. pollination industry has been somewhere between 2.5 million and 3 millionin recent years.

=> Tổ ong được dùng trong công nghiệp -> Mà dùng trong công nghiệp là dùng trên diện rộng

=> Ngoài ra con số 2.5 - 3 triệu cũng là số lượng rất lớn

=> Chọn YES check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford