Từ Vựng Bài Đọc Honey Bees In Trouble

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Honey Bees In Trouble được lấy từ cuốn Actual Test 4 - Test 4-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Honey Bees In Trouble

acknowledge
/ækˈnɑlɪʤ/
(verb). Công nhận
vocab
adequate
/ˈædəkwət/
(adj). Cân xứng, đầy đủ
vocab
alchemy
/ˈælkəmi/
(noun). giả kim
vocab
colleague
/ˈkɑlig/
(noun). Đồng nghiệp
vocab
concern
/kənˈsɜrn/
(noun). mối lo ngại, mối quan tâm
vocab
credit
/ˈkrɛdət/
(noun). Công trạng
vocab
cry
/kraɪ/
(noun). lời kêu gọi
vocab
disrupt
/dɪsˈrʌpt/
(verb). làm gián đoạn
vocab
engage
/ɛnˈgeɪʤ/
(verb). tham gia vào
vocab
fairly
/ˈfɛrli/
(adv). vừa phải
vocab
intersperse
/ˌɪntərˈspɜrs/
(verb). Đặt rải rác
vocab
relatively
/ˈrɛlətɪvli/
(adj). vừa phải, tương đối
vocab
industry
/ˈɪndəstri/
(noun). ngành công nghiệp
vocab
total
/ˈtoʊtəl/
(adj). being the amount or number after everyone or everything is counted or added together
vocab
hive
/haɪv/
(noun). tổ ong
vocab
pollination
/ˌpɑləˈneɪʃən/
(noun). sự thụ phấn
vocab
scale
/skeɪl/
(noun). quy mô, tỉ lệ, phạm vi
vocab
adopt
/əˈdɑpt/
(verb). Thông qua, lựa chọn
vocab
inhospitable
/ɪnˈhɑspətəbəl/
(adj). không sinh sống được
vocab
insecticide
/ɪnˈsɛktəˌsaɪd/
(noun). thuốc diệt côn trùng
vocab
outright
/ˈaʊtˌraɪt/
(adj). hoàn toàn
vocab
pest
/pɛst/
(noun). Sâu hại
vocab
remain
/rɪˈmeɪn/
(verb). tồn tại
vocab
vegetation
/ˌvɛʤəˈteɪʃən/
(noun). Thảm thực vật
vocab
agricultural
/ˌægrəˈkʌlʧərəl/
(adj). thuộc nông nghiệp
vocab
vulnerable
/ˈvʌlnərəbəl/
(adj). dễ bị tổn thương
vocab
landscape
/ˈlændˌskeɪp/
(noun). quang cảnh
vocab
crop
/krɑp/
(noun). cây trồng
vocab
certain
/ˈsɜrtən/
(adj). nhất định, nào đó
vocab
pollinate
/ˈpɑləˌneɪt/
(verb). Thụ phấn
vocab
efficient
/ɪˈfɪʃənt/
(adj). Hiệu quả
vocab
require
/ˌriˈkwaɪər/
(verb). cần, yêu cầu
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). khoảng chừng, xấp xỉ
vocab
task
/tæsk/
(noun). công việc
vocab
orchard
/ˈɔrʧərd/
(noun). vườn cây ăn quả
vocab
aid
/eɪd/
(verb). cứu trợ, trợ giúp
vocab
conservation
/ˌkɑnsərˈveɪʃən/
(noun). Sự bảo tồn
vocab
creature
/ˈkriʧər/
(noun). Sinh vật
vocab
element
/ˈɛləmənt/
(noun). Yếu tố
vocab
key
/ki/
(adj). chủ chốt
vocab
serve
/sɜrv/
(verb). dùng cho, đảm nhiệm
vocab
strategy
/ˈstrætəʤi/
(noun). Chiến thuật
vocab
species
/ˈspiʃiz/
(noun). giống loài
vocab
disappearance
/ˌdɪsəˈpɪrəns/
(noun). sự biến mất
vocab
impact
/ˈɪmpækt/
(noun). tác động
vocab
insect
/ˈɪnˌsɛkt/
(noun). côn trùng
vocab
underline
/ˈʌndərˌlaɪn/
(verb). nhấn mạnh
vocab
warn
/wɔrn/
(verb). cảnh báo
vocab
adapt
/əˈdæpt/
(verb). điều chỉnh, thích nghi
vocab
ancient
/ˈeɪnʧənt/
(adj). cổ đại
vocab
biology
/baɪˈɑləʤi/
(noun). cơ chế sinh học
vocab
decline
/dɪˈklaɪn/
(verb). sụt giảm
vocab
determine
/dəˈtɜrmən/
(verb). Quyết định
vocab
domesticate
/dəˈmɛstəˌkeɪt/
(verb). thuần hóa
vocab
emerge
/ɪˈmɜrʤ/
(verb). xuất hiện
vocab
pesticide
/ˈpɛstəˌsaɪd/
(noun). thuốc trừ sâu
vocab
assembly line
/əˈsɛmbli laɪn/
(noun). dây chuyền lắp ráp
vocab
characteristic
/ˌkɛrəktəˈrɪstɪk/
(noun). Bản chất; Đặc trưng
vocab
crucial
/ˈkruʃəl/
(adj). Tối quan trọng
vocab
deliver
/dɪˈlɪvər/
(verb). giao, phân phát
vocab
drawback
/ˈdrɔˌbæk/
(noun). điểm hạn chế
vocab
ecosystem
/ˈikoʊˌsɪstəm/
(noun). hệ sinh thái
vocab
equivalent
/ɪˈkwɪvələnt/
(noun). vật tương đương
vocab
illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). Minh hoạ
vocab
photosynthetic
/photosynthetic/
(adj). thuộc quang hợp
vocab
resilience
/rɪˈzɪliəns/
(noun). tính kiên cường, khả năng mau phục hồi
vocab
mention
/ˈmɛnʃən/
(verb). nhắc đến, đề cập
vocab
efficiently
/ɪˈfɪʃəntli/
(adv). một cách có năng suất
vocab
experiment
/ɪkˈspɛrəmənt/
(noun). thử nghiệm, thí nghiệm
vocab
focus
/ˈfoʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
prove
/pruv/
(verb). Chứng minh
vocab
specifically
/spəˈsɪfɪkli/
(adv). một cách riêng biệt
vocab
sufficient
/səˈfɪʃənt/
(adj). Đủ
vocab
augment
/ˈɔgmɛnt/
(verb). tăng
vocab
diverse
/daɪˈvɜrs/
(adj). Đa dạng
vocab
implement
/ˈɪmpləmənt/
(verb). thi hành, thực hiện
vocab
indeed
/ɪnˈdid/
(adv). thật vậy, hiển nhiên
vocab
monoculture
/monoculture/
(noun). Độc canh
vocab
operation
/ˌɑpəˈreɪʃən/
(noun). hoạt động
vocab
replace
/ˌriˈpleɪs/
(verb). thay thế
vocab
researcher
/ˈrisərʧər/
(noun). Nhà nghiên cứu
vocab
resilient
/rɪˈzɪljənt/
(adj). Kiên cường, có sức chống chịu cao
vocab
resurgent
/rɪˈsɜrʤənt/
(adj). khôi phục
vocab
risky
/ˈrɪski/
(adj). Đầy mạo hiểm
vocab
robust
/roʊˈbʌst/
(adj). Mạnh mẽ
vocab
shift
/ʃɪft/
(noun). sự dịch chuyển, sự chuyển đổi
vocab
various
/ˈvɛriəs/
(adj). khác nhau, đa dạng
vocab
specific
/spəˈsɪfɪk/
(adj). riêng biệt, xác định
vocab
agriculture
/ˈægrɪˌkʌlʧər/
(noun). Ngành nông nghiệp
vocab
ailment
/ˈeɪlmənt/
(noun). bệnh nhẹ
vocab
commerce
/ˈkɑmərs/
(noun). thương mại; thương nghiệp
vocab
consequence
/ˈkɑnsəkwəns/
(noun). Hậu quả
vocab
describe
/dɪˈskraɪb/
(verb). miêu tả
vocab
disorder
/dɪˈsɔrdər/
(noun). sự rối loạn
vocab
mysterious
/mɪsˈtɪriəs/
(adj). kỳ bí
vocab
ominous
/ˈɑmənəs/
(adj). đáng ngại
vocab
scarce
/skɛrs/
(adj). hiếm
vocab
severe
/səˈvɪr/
(adj). nghiêm trọng
vocab
state
/steɪt/
(verb). phát biểu, tuyên bố
vocab
sterile
/ˈstɛrəl/
(adj). cằn cỗi, khô cằn
vocab
wipe out
/waɪp aʊt/
(verb). phá hủy, xóa bỏ
vocab
agronomist
/əˈgrɑnəmɪst/
(noun). nhà nông học
vocab
equilibrium
/ˌikwəˈlɪbriəm/
(noun). cân bằng
vocab
extinction
/ɪkˈstɪŋkʃən/
(noun). Sự tuyệt chủng
vocab
fragile
/ˈfræʤəl/
(adj). Mong manh dễ vỡ
vocab
manifest
/ˈmænəˌfɛst/
(verb). biểu lộ
vocab
rely
/rɪˈlaɪ/
(verb). dựa trên, dựa vào
vocab
rest
/rɛst/
(noun). phần còn lại
vocab
specialization
/ˌspɛʃələˈzeɪʃən/
(noun). chuyên môn hóa
vocab
viewpoint
/ˈvjuˌpɔɪnt/
(noun). quan điểm
vocab
commercial
/kəˈmɜrʃəl/
(adj). mang tính thương mại
vocab
exemplify
/ɪgˈzɛmpləˌfaɪ/
(verb). làm ví dụ cho
vocab
supply
/səˈplaɪ/
(verb). cung cấp
vocab
survive
/sərˈvaɪv/
(verb). Sống sót, tồn tại
vocab
floral
/ˈflɔrəl/
(adj). thuộc về hoa
vocab
distribute
/dɪˈstrɪbjut/
(verb). phân bổ, phân phối
vocab
favorable
/ˈfeɪvərəbəl/
(adj). thuận lợi, có ích
vocab
finding
/ˈfaɪndɪŋ/
(noun). Sự tìm ra, sự khám phá, điều tìm thấy
vocab
habitat
/ˈhæbəˌtæt/
(noun). Môi trường sống
vocab
patchwork
/ˈpæʧˌwɜrk/
(noun). sự chắp vá, kết nối
vocab
research
/riˈsɜrʧ/
(noun). nghiên cứu
vocab
resource
/ˈrisɔrs/
(noun). Nguồn tài nguyên
vocab
suburban
/səˈbɜrbən/
(adj). thuộc về vùng ngoại ô
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab