IELTS Reading Practice Test
1
What point does the writer make in the first paragraph?
A
Wisdom appears to be unique to the human race.
B
A basic assumption about wisdom may be wrong.
C
Concepts of wisdom may depend on the society we belong to.
D
There is still much to be discovered about the nature of wisdom.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: What point does the writer make in the first paragraph?

Answer: A. basic assumption about wisdom may be wrong.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 basic assumption about wisdom may be wrong = wisdom has been considered one of the most revered human qualities. + it isn't an exceptional trait possessed by a small handful of bearded philosophers + the latest studies suggest that most of us have the ability to make wise decisions, given the right context. 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18

 empirical research examining wisdom suggests that it isn't an exceptional trait possessed by a small handful of philosophers in fact the latest studies suggest that most of us have the ability to make wise decisions , given the right context.

=> Main idea: Nghiên cứu chỉ ra rằng, wisdom không phải là exceptional trait mà thực chất ai cũng có khả năng make wise decisions

=> Vậy quan niệm trước đây - wisdom là phẩm chất cao quý, ít ai có được - là sai

=> Tương ứng với nội dung câu B. A basic assumption about wisdom may be wrong.

=> Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford