IELTS Reading Practice Test

1

a reference to a domestic situation that does not require multitasking
B
Paragraph B

2

a possible explanation of why we always do multitask together
E
Paragraph E

3

a practical solution to multitask in work environment
F
Paragraph F

4

relating multitasking to the size of prefrontal cortex
C
Paragraph C

5

longer time spent doing two tasks at the same time than one at a time
D
Paragraph D

1

a reference to a domestic situation that does not require multitasking
B
Paragraph B

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: a reference to a domestic situation that does not require multitasking

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 a domestic situation = the housewife

 does not require multitasking = have to stop her activities to answer it (multitasking: làm nhiều việc 1 lúc)

Giải thích chi tiết

smiley5 Tips: Đối với dạng Matching Information này bạn nên làm cuối cùng vì khi đó bạn đã nắm được phần lớn bài đọc

=> Có thể tìm thông tin nhanh hơn

Step 1: Hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

  • 'a domestic situation' -> nghĩ về một tình huống xảy ra trong gia đình/ một người nào đó trong nhà

  • 'does not require multitasking' -> tìm thông tin về việc không làm nhiều việc một lúc

Step 2: Tìm thứ imagine + locate info

  • 'a domestic situation' -> the housewife

  • 'does not require multitasking' -> have to stop her activities to answer it

=> Từ đó ta xác định được vị trí của thông tin cần đọc ở paragraph B check

Step 3: Phân tích info với Linearthinking smiley26

 ...a traditional wall phone would ring , and then the housewife would have to stop her activities to answer it.

=> Người nội trợ phải dừng công việc để answer phone -> not require multitasking in a domestic situation

=> Hiểu rõ vì sao chọn B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford