Từ Vựng Bài Đọc How Well Do We Concentrate?

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề How Well Do We Concentrate? được lấy từ cuốn Actual Test 5 - Test 1-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc How Well Do We Concentrate?

classify
/ˈklæsəˌfaɪ/
(verb). Phân loại
vocab
colleague
/ˈkɑlig/
(noun). Đồng nghiệp
vocab
constantly
/ˈkɑnstəntli/
(adv). một cách liên tục
vocab
constitute
/ˈkɑnstəˌtut/
(verb). Cấu tạo nên
vocab
cordless
/ˈkɔrdləs/
(adj). không dây
vocab
dedicate
/ˈdɛdəˌkeɪt/
(verb). cống hiến, dành cho
vocab
device
/dɪˈvaɪs/
(noun). thiết bị
vocab
disrupt
/dɪsˈrʌpt/
(verb). làm gián đoạn
vocab
distressed
/dɪˈstrɛst/
(adj). đau buồn
vocab
era
/ˈɛrə/
(noun). Thời đại; Kỷ nguyên
vocab
frequently
/ˈfrikwəntli/
(adv). thường xuyên
vocab
ignore
/ɪgˈnɔr/
(verb). Bỏ qua; làm lơ
vocab
individual
/ˌɪndəˈvɪʤəwəl/
(noun). cá nhân
vocab
institute
/ˈɪnstəˌtut/
(noun). viện
vocab
instruct
/ɪnˈstrʌkt/
(verb). chỉ dẫn
vocab
interrupt
/ˌɪntəˈrʌpt/
(verb). làm gián đoạn
vocab
observe
/əbˈzɜrv/
(verb). Quan sát
vocab
occurrence
/əˈkɜrəns/
(noun). lần xuất hiện, sự xảy ra
vocab
prevent
/prɪˈvɛnt/
(verb). ngăn chặn
vocab
process
/ˈprɑˌsɛs/
(verb). xử lí, hiểu
vocab
properly
/ˈprɑpərli/
(adv). Đúng cách
vocab
respond
/rɪˈspɑnd/
(verb). phản hồi
vocab
ritual
/ˈrɪʧuəl/
(noun). trình tự, nghi thức
vocab
switch
/swɪʧ/
(verb). đổi
vocab
virtual
/ˈvɜrʧuəl/
(adj). ảo
vocab
domestic
/dəˈmɛstɪk/
(adj). thuộc về gia đình
vocab
laundry
/ˈlɔndri/
(noun). Việc giặt ủi
vocab
reference
/ˈrɛfərəns/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
require
/ˌriˈkwaɪər/
(verb). cần, yêu cầu
vocab
sweep
/swip/
(verb). quét dọn
vocab
multitask
/ˈmʌltiˌtæsk/
(verb). đa nhiệm, làm nhiều việc cùng một lúc
vocab
attention span
/əˈtɛnʃən spæn/
(noun). sức tập trung
vocab
concentration
/ˌkɑnsənˈtreɪʃən/
(noun). sự tập trung
vocab
explanation
/ˌɛkspləˈneɪʃən/
(noun). giải thích
vocab
run out of
/rʌn aʊt ʌv/
(verb). cạn, hết
vocab
suffer
/ˈsʌfər/
(verb). chịu đựng
vocab
distraction
/dɪˈstrækʃən/
(noun). sự làm xao nhãng
vocab
task
/tæsk/
(noun). công việc
vocab
efficient
/ɪˈfɪʃənt/
(adj). Hiệu quả
vocab
workplace
/ˈwɜrkˌpleɪs/
(noun). nơi làm việc
vocab
ban
/bæn/
(verb). Cấm đoán
vocab
certain
/ˈsɜrtən/
(adj). nhất định, nào đó
vocab
common
/ˈkɑmən/
(adj). chung, phổ biến
vocab
practical
/ˈpræktəkəl/
(adj). Thực tiễn
vocab
accurate
/ˈækjərət/
(adj). Chính xác
vocab
flexible
/ˈflɛksəbəl/
(adj). linh hoạt
vocab
relate
/rɪˈleɪt/
(verb). liên hệ, liên kết
vocab
species
/ˈspiʃiz/
(noun). giống loài
vocab
vary
/ˈvɛri/
(verb). Thay đổi, khác nhau
vocab
control
/kənˈtroʊl/
(verb). điều khiển
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
eventually
/ɪˈvɛnʧəwəli/
(adv). Cuối cùng
vocab
accomplish
/əˈkɑmplɪʃ/
(verb). đạt được
vocab
focus
/ˈfoʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
attach
/əˈtæʧ/
(verb). gắn vào, đính kèm
vocab
concentrate
/ˈkɑnsənˌtreɪt/
(verb). Tập trung
vocab
electric
/ɪˈlɛktrɪk/
(adj). chạy bằng điện
vocab
experiment
/ɪkˈspɛrəmənt/
(noun). thử nghiệm, thí nghiệm
vocab
mimic
/ˈmɪmɪk/
(verb). sao chép, nhái
vocab
pattern
/ˈpætərn/
(noun). Khuôn mẫu
vocab
sensor
/ˈsɛnsər/
(noun). Thiết bị cảm biến
vocab
stimulant
/ˈstɪmjələnt/
(noun). Chất kích thích
vocab
visual
/ˈvɪʒəwəl/
(adj). trực quan, thuộc thị giác
vocab
simultaneously
/ˌsaɪməlˈteɪniəsli/
(adv). Đồng thời
vocab
actually
/ˈækʧuəli/
(adv). thực sự
vocab
sacrifice
/ˈsækrəˌfaɪs/
(verb). hy sinh
vocab
efficiency
/ɪˈfɪʃənsi/
(noun). Hiệu quả, năng suất
vocab
divide
/dɪˈvaɪd/
(verb). Phân chia
vocab
efficiently
/ɪˈfɪʃəntli/
(adv). một cách có năng suất
vocab
focus
/ˈfoʊkəs/
(noun). Trọng tâm, sự tập trung
vocab
multiple
/ˈmʌltəpəl/
(adj). nhiều
vocab
comfortable
/ˈkʌmfərtəbəl/
(adj). thoải mái
vocab
nature
/ˈneɪʧər/
(noun). bản chất
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
dramatic
/drəˈmætɪk/
(adj). kịch tính
vocab
minor
/ˈmaɪnər/
(adj). Nhỏ lẻ, không quan trọng
vocab
phenomenon
/fəˈnɑməˌnɑn/
(noun). hiện tượng
vocab
refer to
/rəˈfɜr tu/
(verb). đề cập, nhắc đến
vocab
surrounding
/səˈraʊndɪŋ/
(noun). không gian xung quanh
vocab
term
/tɜrm/
(noun). thuật ngữ
vocab
study
/ˈstʌdi/
(verb). Nghiên cứu
vocab
solution
/səˈluʃən/
(noun). Giải pháp
vocab