IELTS Reading Practice Test
1What point does the writer make about microbes in the first paragraph?
A
They adapt quickly to their environment.
B
The risk they pose has been exaggerated.
C
They are more plentiful in animal life than plant life.
D
They will continue to exist for longer than the human race.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: What point does the writer make about microbes in the first paragraph?

Answer: D. They will continue to exist for longer than the human race.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 continue to exist for longer than the human race = they will outlive us 

microbes = microbes 

Giải thích chi tiết

smiley34 Đọc theo Linearthinking (Read in structure) để nắm ý chính, ta có:

 Microbes have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us.

=> Main idea: Microbes - đã có mặt trên hành tinh này - từ rất lâu - và - chúng sẽ sống còn lâu hơn chúng ta

>>> Tiền tố 'out-' khi đi với động từ sẽ làm cho động từ có nghĩa 'mạnh hơn, tốt hơn' Ex: He outplayed me (Anh ấy đã chơi tốt hơn tôi)

=> Vậy Microbes sẽ tồn tại lâu hơn con người

=> Tương ứng với đáp án D. They will continue to exit for longer than the human race check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford