IELTS Reading Practice Test
1
Elderly people may have the same problem with children if the lids of containers require too much strength to open.
C
Richard Mawle
2
Adapting packaging for the blind may disadvantage the sighted people.
D
Karel van der Waarde
3
Specially designed lids cannot eliminate the possibility of children swallowing pills accidentally.
B
Children Accident Prevention Trust
4
Container design should consider situations, such as drug used at home.
A
Thea Swayne
5
Governing bodies should investigate many different container cases rather than individual ones.
D
Karel van der Waarde
6
Information on the list of a leaflet hasn’t been in the right order.
C
Richard Mawle
1
Elderly people may have the same problem with children if the lids of containers require too much strength to open.
C
Richard Mawle

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Elderly people may have the same problem with children if the lids of containers require too much strength to open.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Elderly people = Older people

 may have the same problem with children = have the same level of strength as a child

 lids of containers require too much strength to open = Many child-resistant packs are based on strength. 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tips: Đối với dạng Matching names này thì bạn nên xác định vị trí các tên riêng trước thì sẽ làm nhanh hơn nha

Ta đọc connection của câu với DOL's Linearthinking để nắm main idea smiley26

 1 Many child-resistant packs are based on strength.

 2 They do not necessarily prevent a child from access , but may prevent people with a disability

 3 The legal requirements are not good enough in terms of the users

 4 Older people , especially those with arthritis , may have the same level of strength as a child , he explained

=> Câu 1 : nói các sản phẩm không dành cho trẻ em thường được thiết kế dựa trên strength để trẻ em không đủ sức mở

=> Câu 2 + 3 tiếp nối câu 1 : nói việc đó sẽ gây khó khăn cho những người dùng khác

=> Câu 4 lấy ví dụ về việc older people cũng không có sức mạnh để mở những sản phẩm như vậy

=> Elderly people have the same problem with children

=>Sau đó bạn đọc xung quanh sẽ thấy đối tượng 'he' trong phần này là Richard Mawle

=> Chọn C - Richard Mawle check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford