IELTS Reading Practice Test

1

In the first paragraph, the writer argues that pollution
A
has increased since the eighties.
B
is at its worst in industrialised countries.
C
results from poor relations between nations.
D
is caused by human self-interest.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: In the first paragraph, the writer argues that pollution:

Answer: D - is caused by human self-interest.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 pollution = pollution

 human self-interest = short-sighted, selfish policies 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 Such pollution is the result of poor government planning or the short-sighted, selfish policies

=> Pollution xảy ra là do: poor government planning + short-sighted, selfish policies

=> Có selfish policies (nhũng chính sách ích kỷ) = human self-interest (lợi ích cả nhân)

=> Đáp án: D - is caused by human self-interest check

cross Incorrect options:

  • B - is at its worst in industrialized countries

=> Bài đọc có nhắc tới 'industrialized countries', nhưng không nói các nước đó bị ô nhiễm nhất

  • C - results from poor relations between nations

=> Ta thấy có 'poor government planning' gần giống, nhưng 'government planning' không liên quan đến 'relations between nations'

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford