Từ Vựng Bài Đọc Indoor Pollution

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Indoor Pollution được lấy từ cuốn Practice Test Plus 1 - Test 3-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Indoor Pollution

self-interest
/sɛlf-ˈɪntrəst/
(noun). Tư lợi, tính tư lợi
vocab
industrialised
/ɪnˈdʌstriəˌlaɪzd/
(adj). công nghiệp hoá
vocab
short-sighted
/ʃɔrt-ˈsaɪtəd/
(adj). Thiển cận (không có khả năng dự báo trước những gì sẽ xảy ra)
vocab
selfish
/ˈsɛlfɪʃ/
(adj). ích kỷ
vocab
spill
/spɪl/
(verb). làm đổ
vocab
tanker
/ˈtæŋkər/
(noun). tàu chở dầu
vocab
pump
/pʌmp/
(verb). bơm
vocab
accidentally
/ˌæksəˈdɛntəli/
(adv). tình cờ
vocab
discharge
/dɪsˈʧɑrʤ/
(verb). trục xuất
vocab
cargo
/ˈkɑrˌgoʊ/
(noun). hàng hoá
vocab
collision
/kəˈlɪʒən/
(noun). sự va chạm
vocab
deliberate
/dɪˈlɪb(ə)rət/
(adj). cố tình
vocab
sabotage
/ˈsæbəˌtɑʒ/
(noun). sự phá hoại
vocab
avoid
/əˈvɔɪd/
(verb). Trốn tránh
vocab
outdoors
/ˈaʊtˈdɔrz/
(adv). ngoài trời
vocab
hazardous
/ˈhæzərdəs/
(adj). nguy hiểm
vocab
industrial
/ɪnˈdʌstriəl/
(adj). Liên quan đến công nghiệp
vocab
suburb
/ˈsʌbərb/
(noun). Vùng ngoại ô
vocab
inhale
/ɪnˈheɪl/
(verb). hít vào
vocab
fume
/fjum/
(verb). nổi giận
vocab
hypothesize
/haɪˈpɑθəˌsaɪz/
(verb). Đưa ra một giả thuyết
vocab
dishwasher
/ˈdɪˌʃwɑʃər/
(noun). máy rửa chén
vocab
disproportionate
/ˌdɪsprəˈpɔrʃənɪt/
(adj). quá nhỏ bé hoặc lớn để so sánh
vocab
certain
/ˈsɜrtən/
(adj). chắc chắn
vocab
form
/fɔrm/
(noun). loại
vocab
rational
/ˈræʃənəl/
(adj). Hợp lý, mang tính lý trí
vocab
discussion
/dɪˈskʌʃən/
(noun). sự bàn luận
vocab
phenomenon
/fəˈnɑməˌnɑn/
(noun). Hiện tượng
vocab
small-scale
/smɔl-skeɪl/
(adj). quy mô nhỏ
vocab
international
/ˌɪntərˈnæʃənəl/
(adj). Quốc tế
vocab
conference
/ˈkɑnfərəns/
(noun). hội nghị
vocab
investigate
/ɪnˈvɛstəˌgeɪt/
(verb). điều tra
vocab
unequally
/əˈnikwəli/
(adv). không công bằng
vocab
share
/ʃɛr/
(verb). chia sẻ
vocab
minority
/maɪˈnɔrəti/
(noun). phần thiểu số
vocab
squander
/ˈskwɑndər/
(verb). phung phí
vocab
majority
/məˈʤɔrəti/
(noun). đa số
vocab
resource
/ˈrisɔrs/
(noun). nguồn tài nguyên
vocab
demand
/dɪˈmænd/
(verb). yêu cầu
vocab
explanation
/ˌɛkspləˈneɪʃən/
(noun). giải thích
vocab
resident
/ˈrɛzɪdənt/
(noun). cư dân
vocab
wonder
/ˈwʌndər/
(verb). tự hỏi
vocab
disaster
/dɪˈzæstər/
(noun). thảm hoạ
vocab
focus
/ˈfoʊkəs/
(noun). trọng tâm
vocab
worse
/wɜrs/
(adj). tệ hơn
vocab
process
/ˈprɑˌsɛs/
(noun). quá trình
vocab
Chemical
/ˈkɛməkəl/
(noun). hoá chất
vocab
effectively
/ɪˈfɛktɪvli/
(adv). hiệu quả
vocab
strip
/strɪp/
(verb). lột trần
vocab
splash
/splæʃ/
(verb). làm cho văn tung toé
vocab
crockery
/ˈkrɑkəri/
(noun). bát đĩa bằng sành
vocab
cutlery
/ˈkʌtləri/
(noun). nghề làm dao kéo
vocab
nasty
/ˈnæsti/
(adj). tệ hại, không như mong đợi
vocab
plumed
/plumd/
(adj). Trang điểm bằng lông chim
vocab
waterborne
/ˈwɔtərˌbɔrn/
(adj). Chở bằng đường thuỷ (hàng hoá)
vocab
pollutant
/pəˈlutənt/
(noun). chất gây ô nhiễm
vocab
worldwide
/ˈwɜrlˈdwaɪd/
(adj). toàn thế giới
vocab
forecast
/ˈfɔrˌkæst/
(verb). dự đoán
vocab
Overcrowded
/ˈoʊvərˌkraʊdɪd/
(adj). quá đông
vocab
ventilation
/ˌvɛntəˈleɪʃən/
(noun). sự thông gió
vocab
frequently
/ˈfrikwəntli/
(adv). thường xuyên
vocab
contain
/kənˈteɪn/
(verb). chứa đựng
vocab
unacceptable
/ˌʌnækˈsɛptəbəl/
(adj). không thể chấp nhận được
vocab
submarine
/ˈsʌbməˌrin/
(noun). tàu ngầm
vocab
odour
/ˈəʊdə/
(noun). Mùi thơm, hương thơm
vocab
cleanliness
/ˈklɛnlinɪs/
(noun). sự sạch sẽ
vocab
devastating
/ˈdɛvəˌsteɪtɪŋ/
(adj). mang tính tàn phá
vocab
deforestation
/dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən/
(noun). sự phá rừng
vocab
exposure
/ɪkˈspoʊʒər/
(noun). phơi bày
vocab
spillage
/ˈspɪlɪʤ/
(noun). đổ cái gì đó
vocab
foreshore
/ˈfɔːʃɔː/
(noun). biên triều thấp và cao nhất trên bờ biển
vocab
particulate
/pərˈtɪkjələt/
(adj). hạt, chất hạt
vocab
extract
/ˈɛkˌstrækt/
(verb). chiết xuất
vocab
trace
/treɪs/
(verb). lần theo
vocab
chamber
/ˈʧeɪmbər/
(noun). buồng
vocab
volatile
/ˈvɑlətəl/
(adj). Không kiên định, hay thay đổi; nhẹ dạ (người)
vocab
inhalation
/ɪnəˈleɪʃən/
(noun). sự hít thở
vocab
comparable
/ˈkɑmpərəbəl/
(adj). co thể so sánh
vocab
sense
/sɛns/
(noun). giác quan
vocab
perspective
/pərˈspɛktɪv/
(noun). góc nhìn
vocab
noxious
/ˈnɑkʃəs/
(adj). độc hại
vocab
implication
/ˌɪmpləˈkeɪʃən/
(noun). hàm ý
vocab