IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph B
V
A misleading name

2

Paragraph C
I
A description of the procedure

3

Paragraph D
IX
Broadening applications

4

Paragraph E
VIII
Drawbacks to marketing tools

5

Paragraph F
III
An experiment to investigate consumer responses

6

Paragraph G
VI
A potentially profitable line of research

1

Paragraph B
V
A misleading name

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 The first person to apply brain-imaging technology in this way was Gerry Zaltman

 2 The idea remained in obscurity until 2001 , when BrightHouse , a marketing consultancy , set up BrightHouse Neurostrategies Group.

 3 But the company's name may itself simply be an example of clever marketing.

 4 BrightHouse does not scan people while showing them specific products , but bases its work on the results of more general fMRI-based research into consumer preferences carried out at Emory University

Đọc connection:

Câu 1 + 2 đưa các ví dụ cụ thể về người & tổ chức áp dụng neuromarketing: Gerry Zaltman + BrightHouse Neurostrategies Group

Câu 3 cho biết tên của BrightHouse là một ví dụ của việc marketing thông minh

Câu 4 bổ sung cho câu 3 : BrightHouse không scan khách hàng lúc họ đưa ra quyết định mua hàng, mà dựa vào các nghiên cứu chung về tâm lý khách hàng

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

Câu 1 + 2 đưa các ví dụ cụ thể về người & tổ chức áp dụng neuromarketing: Gerry Zaltman + BrightHouse Neurostrategies Group

Câu 3 cho biết tên của BrightHouse là một ví dụ của việc marketing thông minh

Câu 4 bổ sung cho câu 3 : BrightHouse không scan khách hàng lúc họ đưa ra quyết định mua hàng, mà dựa vào các nghiên cứu chung về tâm lý khách hàng

=> Main idea: Tên của BrightHouse Neurostrategies khiến người ta nghĩ công ty sẽ scan khách hàng lúc họ đưa ra quyết định mua hàng nhưng không phải như vậy

=> Ứng với đáp án V - A misleading name check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford