IELTS Reading Practice Test

1

What is the writer’s main point in the first paragraph?
A
photography is used for many different purposes.
B
photographers and artists have the same principal aims.
C
Photography has not always been a readily accepted art form.
D
photographers today are more creative than those of the past.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

Simplified 1. This = “Is photography art?” may seem a pointless question today .

2. Surrounded as we are by thousands of photographs , in addition to supplying information and .. , camera images  also serve as decoration, V2 and V3 (Có nhiều V đứng kế nhau thì chỉ cần chọn 1)

3. But in the decades following the discovery of photography , this question reflected the search for ways to fit the mechanical medium into the traditional schemes of artistic expression  

Connection: →  “This” trong câu 1 và “this question" trong câu 3 chính là câu hỏi trong đề bài “Is photography art?”

→ Chú ý cụm “the mechanical medium" có từ “the” đằng trước => Thay cho một từ đã đề cậu ở phần trước. “The mechanical medium" ở đây đang nói tới “photography"

 -> Từ “but" thể hiện sự đối lập, tương phản khi so sánh giữa “today" và “decades following the discovery of photography". Nói cách khác, tác giả đang so sánh giữa hiện tại và quá khứ

Giải thích chi tiết

Skimming/scanning cross

  • Những câu hỏi Multiple Choice thuộc dạng hỏi Main Idea, đòi hỏi học viên phải hiểu mối liên hệ giữa các câu và tóm được nội dung câu chứ không chỉ skim/scan từ khoá. Ví dụ. Nếu chỉ skim/scan mà không nắm được main idea thì học viên rất dễ chọn các đáp án như:

   A. photography is used for many different purposes.

=> Có học viên sẽ chọn câu này vì thấy trong bài có đề cập nhiều mục đích khác nhau của photography (supply information, seduce customers,...)

   D. photographers today are more creative than those of the past.

=> Vài học viên sẽ chọn câu này vì thấy có từ “today" và từ “decades following…” trong bài =>  có so sánh giữa hiện tại và quá khứ Linearthinking check

  • Để làm đúng dạng bài này, thí sinh phải có khả năng tóm được ý chính của đoạn.

Simplify + Read connection: (1) The question “Is photography art?” is not important today (2) Explain why it is not important today (3) But (đọc tới but là biết câu 3 trái nghĩa câu 1+2) it is important in the past because it reflected the search for ways to fit photography into traditional art.

=> Main idea: In contrast to today, photography had to try to fit into traditional art in the past. (Khác với hiện tại, Photography phải cố gắng để được xem là một hình thức nghệ thuật trong quá khứ) => Đáp án C.  Photography has not always been a readily accepted art form smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford