IELTS Reading Practice Test

1

Doctors make decisions according to the symptoms that a patient describes.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Doctors make decisions according to the symptoms that a patient describes.

 symptoms = symptoms 

 Doctors make decisions : not mentioned

 describes => report

Giải thích chi tiết

1. Skimming/scanning cross

  • Thí sinh có thể sẽ chọn Yes vì thấy bài đọc có nhiều từ khóa trùng với câu hỏi. Tuy nhiên bài chỉ nói về việc bệnh nhân report symptoms cho doctor, không hề nói doctor sẽ làm gì.

2. Linearthinking check

  • Cấu trúc bài đọc:

 We are required to process information to make decisions .

(Câu 2 đưa ra 1 ví dụ khác)

 the stakes are higher , such as deciding which symptoms to report to the doctor

-> patients report symptoms to the doctor

-> Không hề nhắc tới yếu tố "doctor make decisions according to the symptoms" trong câu hỏi

=> Đáp án: Not given smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford