IELTS Reading Practice Test

1

a new approach carried out in the UK
D
Paragraph D

2

the reason why twisty path and dykes failed
B
Paragraph B

3

illustration of an alternative plan in LA which seems much unrealistic
G
Paragraph G

4

traditional way of tackling flood
A
Paragraph A

5

efforts made in Netherlands and Germany
F
Paragraph F

6

one project on a river that benefits three nations
E
Paragraph E

1

a new approach carried out in the UK
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: a new approach carried out in the UK

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 a new approach = a new approach

 carried out in the UK = The UK’s Environment Agency has been granted an extra £150 million a year to spend in the wake of floods 

Giải thích chi tiết

smiley5 Với cụm 'a new approach' ta có thể khoanh vùng được info cần đọc

smiley26 Sau đó áp dụng đọc simplify + connection với Linearthinking để nắm main idea:

 1 The European Union is trying to improve rain forecasts and model how intense rains swell rivers.

 2 That may help cities prepare , but it won’t stop the floods.

 3 To do that , you need a new approach

 4 The UK’s Environment Agency has been granted an extra £150 million a year to spend in the wake of floods

 5 Towering concrete walks are out , and new wetlands are in.”

=> Câu 1 + 2 nói về việc các nỗ lực của EU không giúp ngăn chặn được floods

=> Từ đó mới cần a new approach để ngăn chặn floods ở câu 3

=> Câu 4 nói The UK’s Environment Agency được cho £150 million a year to để xử lý floods -> new approach được thực hiện ở UK

=> Câu 5 mô tả new approach đó

=> Tóm lại, a new approach để ngăn chặn floods được thực hiện ở UK

>>> Dù dễ dàng tìm được 'a new approach' nhưng ta không nên chọn luôn mà nên đọc lấy main idea để chắc chắn hơn nhé

>>> Đáp án: paragraph D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford