IELTS Reading Practice Test
1
A reference of rate of reduction in forest habitats
G
Paragraph G
2
An area where only one species of monkey survived while other two species vanished
A
Paragraph A
3
A reason for howler monkey to choose new leaves as food over old ones
C
Paragraph C
4
Mention to howler monkey’s diet and eating habits
B
Paragraph B
5
A reference of asking farmers’ changing attitude toward wildlife
H
Paragraph H
6
The advantage for howler monkey’s flexibility living in a segmented habitat
D
Paragraph D
1
A reference of rate of reduction in forest habitats
G
Paragraph G

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: A reference of rate of reduction in forest habitats.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 rate of reduction in forest habitats = 1.1 million acres of Central American forest were felled yearly 

Giải thích chi tiết

smiley5 Hiểu câu hỏi: A reference of rate of reduction in forest habitats

=> Sự đề cập tới tốc độ thu hẹp của rừng

=> 'rate of reduction' -> liên tưởng tới số liệu nào mà được dùng để diễn tả tốc độ thu hẹp

=> Từ đó tìm được thông tin ở đoạn G check

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 During the 1990s, about 1.1 million acres of Central American forest were felled yearly.

>>> Khi thấy từ 'felled', nhiều bạn có thể sẽ nghĩ đề viết sai, vì nghĩ chỉ có 'fall-fell' nhưng thật ra từ này bắt nguồn từ chữ 'fell' với nghĩa là 'cut down a tree'

=> Hàng năm, 1.1 triệu hecta rừng ở Trung Mỹ bị đốn -> Đây chính là 'rate of reduction'

=> Thông tin được tìm thấy ở đoạn G -> Answer: paragraph G check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford