IELTS Reading Practice Test

1

According to the passage, what are we told about the study of motivation?
A
The theory of motivating employees is starting to catch attention in organizations in recent years.
B
It is very important for managers to know how to motivate their subordinates because it is related to the salary of employees.
C
Researchers have tended to be too theoretical to their study.
D
The goal of employee motivation is to increase the profit of organizations.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: According to the passage, what are we told about the study of motivation?

Answer: Researchers have tended to be too theoretical to their study

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Researchers = researchers

Giải thích chi tiết

smiley5 Nếu nhìn qua cả bài, các bạn sẽ thấy 2 đoạn đầu giới thiệu về study of motivation và các đoạn sau chủ yếu nói về 4 drives

=> Ta biết sẽ cần đọc đoạn đầu

Ta cùng đi qua các đáp án một lượt nhé smiley25

  • Đáp án A: The theory of motivating employees is starting to catch attention in organizations in recent years.

=> Giả thuyết tạo động lực cho employees bắt đầu thu hút sự chú ý của các tổ chức trong những năm gần đây

=> Chỉ có thông tin 'Scientists have been researching the way to get employees motivated for many years' nhưng không nói organizations bắt đầu chú ý những năm gần đây-> Loại A cross

  • Đáp án B: 'It is very important for managers to know how to motivate their subordinates because it is related to the salary of employees'

=> Không hề có thông tin đề cập tới salary của nhân viên -> Loại B cross

  • Đáp án D: The goal of employee motivation is to increase the profit of organizations.

=> Cũng không có thông tin nào nói mục đích của việc thúc đẩy employee là để tăng lợi nhuận -> Loại D cross

Đáp án C là đáp án đúng, ta cùng phân tích với Linearthinking nhé smiley26

 1 But their researchers have limitations. 

 2 It is like studying the movements of car without taking out the engine.

=> Câu 1 cho biết: 'researchers' có những hạn chế

=> Câu 2 nói: nó giống như việc nghiên cứu chuyển động của xe, mà không lấy động cơ ra (Hình ảnh ẩn dụ)

>>> Nghiên cứu chuyển động của xe, mà không nghiên cứu động cơ.

>>> Và theo như đáp án -> Điều này được cho là 'too theoretical' (Hình ảnh ẩn dụ này tương đối mơ hồ smiley4)

>>> Tuy nhiên nếu thấy khó hiểu, ta lập luận theo cách khác. Ta thấy 'theoretical' đi với 'too'

=> 'Too' thường được dùng để chỉ ý tiêu cực -> Researchers chưa làm tốt

=> Đồng nghĩa với việc, researchers have limitations -> Chọn C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford