Từ Vựng Bài Đọc Motivating Drives

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Motivating Drives được lấy từ cuốn Actual Test 4 - Test 6-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Motivating Drives

achievement
/əˈʧivmənt/
(noun). Thành tựu
vocab
central
/ˈsɛntrəl/
(adj). quan trọng nhất
vocab
element
/ˈɛləmənt/
(noun). Yếu tố
vocab
emphasis
/ˈɛmfəsəs/
(noun). sự nhấn mạnh
vocab
essential
/ɪˈsɛnʃəl/
(adj). thiết yếu
vocab
execute
/ˈɛksəˌkjut/
(verb). thực hiện, thi hành
vocab
intensity
/ɪnˈtɛnsəti/
(noun). cường độ, độ dữ dội
vocab
investigation
/ɪnˌvɛstəˈgeɪʃən/
(noun). Cuộc điều tra
vocab
limitation
/ˌlɪmɪˈteɪʃən/
(noun). sự giới hạn
vocab
necessarily
/ˌnɛsəˈsɛrəli/
(adv). nhất thiết
vocab
perk
/pɜrk/
(noun). lợi ích
vocab
persistence
/pərˈsɪstəns/
(noun). sự bền bỉ
vocab
polish
/ˈpɑlɪʃ/
(verb). đánh bóng, trau chuốt
vocab
productive
/prəˈdʌktɪv/
(adj). hiệu suất tốt
vocab
publish
/ˈpʌblɪʃ/
(verb). công bố
vocab
unify
/ˈjunəˌfaɪ/
(verb). thống nhất
vocab
comprehensive
/ˌkɑmpriˈhɛnsɪv/
(adj). Bao quát, toàn diện
vocab
engine
/ˈɛnʤən/
(noun). động cơ
vocab
fundamental
/ˌfʌndəˈmɛntəl/
(adj). Căn bản, cốt lõi
vocab
motivated
/ˈmoʊtəˌveɪtəd/
(adj). có động lực
vocab
movement
/ˈmuvmənt/
(noun). Chuyển động
vocab
relational
/riˈleɪʃənəl/
(adj). có liên hệ
vocab
research
/riˈsɜrʧ/
(noun). nghiên cứu
vocab
tend
/tɛnd/
(verb). có xu hướng
vocab
theoretical
/ˌθiəˈrɛtɪkəl/
(adj). mang tính lý thuyết
vocab
employee
/ɛmˈplɔɪi/
(noun). Người lao động, người làm công
vocab
according to
/əˈkɔrdɪŋ tu/
(preposition). theo
vocab
behavior
/bɪˈheɪvjər/
(noun). hành vi
vocab
enhance
/ɛnˈhæns/
(verb). tăng cường
vocab
infer
/ɪnˈfɜr/
(verb). Suy ra, luận ra
vocab
outstanding
/ˌaʊtˈstændɪŋ/
(adj). vượt bậc
vocab
vital
/ˈvaɪtəl/
(adj). thiết yếu, quan trọng
vocab
motivation
/ˌmoʊtəˈveɪʃən/
(noun). Động lực
vocab
relate
/rɪˈleɪt/
(verb). liên quan
vocab
drive
/draɪv/
(noun). sự khao khát, động lực
vocab
satisfy
/ˈsætəˌsfaɪ/
(verb). Làm thoả mãn
vocab
incentive
/ɪnˈsɛntɪv/
(noun). Động lực
vocab
optimize
/ˈɑptəˌmaɪz/
(verb). tối ưu hóa
vocab
recognition
/ˌrɛkəgˈnɪʃən/
(noun). sự công nhận
vocab
engagement
/ɛnˈgeɪʤmənt/
(noun). sự tham gia
vocab
lever
/ˈlɛvər/
(noun). đòn bẩy
vocab
appreciation
/əˌpriʃiˈeɪʃən/
(noun). sự trân trọng
vocab
boost
/bust/
(verb). thúc đẩy
vocab
focus
/ˈfoʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
generate
/ˈʤɛnəˌreɪt/
(verb). tạo ra, phát ra
vocab
invisible
/ɪnˈvɪzəbəl/
(adj). Vô hình
vocab
reward
/rɪˈwɔrd/
(noun). phần thưởng
vocab
serve
/sɜrv/
(verb). dùng cho, đảm nhiệm
vocab
performance
/pərˈfɔrməns/
(noun). hiệu suất công việc, sự thể hiện
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
ensure
/ɛnˈʃʊr/
(verb). Đảm bảo
vocab
meaningless
/ˈminɪŋləs/
(adj). vô nghĩa
vocab
monotonous
/məˈnɑtənəs/
(adj). đơn điệu
vocab
perform
/pərˈfɔrm/
(verb). Biểu diễn, trình diễn, thực hiện
vocab
simulation
/ˌsɪmjəˈleɪʃən/
(noun). sự mô phỏng
vocab
task
/tæsk/
(noun). công việc
vocab
various
/ˈvɛriəs/
(adj). khác nhau, đa dạng
vocab
company
/ˈkʌmpəni/
(noun). công ty
vocab
fulfillment
/fʊlˈfɪlmənt/
(noun). sự hoàn thành
vocab
comprehend
/ˌkɑmpriˈhɛnd/
(verb). hiểu
vocab
ability
/əˈbɪləti/
(noun). khả năng, năng lực
vocab
allocation
/ˌæləˈkeɪʃən/
(noun). sự phân bổ
vocab
express
/ɪkˈsprɛs/
(verb). bày tỏ, thể hiện
vocab
fairness
/ˈfɛrnəs/
(noun). sự công bằng
vocab
justice
/ˈʤʌstəs/
(noun). công lý
vocab
manifest
/ˈmænəˌfɛst/
(verb). biểu lộ
vocab
quest
/kwɛst/
(noun). Hành trình tìm kiếm
vocab
resource
/ˈrisɔrs/
(noun). Nguồn tài nguyên
vocab
voice
/vɔɪs/
(verb). Bày tỏ, nói lên
vocab
merge
/mɜrʤ/
(verb). hợp nhất
vocab
defend
/dɪˈfɛnd/
(verb). bảo vệ, phòng thủ
vocab
belong
/bɪˈlɔŋ/
(verb). Thuộc về, của
vocab
motivate
/ˈmoʊtəˌveɪt/
(verb). Khuyến khích, tạo động lực
vocab
lack
/læk/
(verb). thiếu
vocab
worry
/ˈwɜri/
(verb). lo lắng
vocab
global
/ˈgloʊbəl/
(adj). Mang tính toàn cầu
vocab
local
/ˈloʊkəl/
(adj). Thuộc về địa phương
vocab
achieve
/əˈʧiv/
(verb). Đạt được, giành được
vocab
bond
/bɑnd/
(verb). liên kết, gắn bó
vocab
commitment
/kəˈmɪtmənt/
(noun). sự cam kết
vocab
cooperate
/koʊˈɑpəˌreɪt/
(verb). hợp tác
vocab
former
/ˈfɔrmər/
(adj). trước đó
vocab
present
/ˈprɛzənt/
(verb). thể hiện
vocab
unusual
/ənˈjuʒˌuəl/
(adj). lạ, khác thường
vocab
attitude
/ˈætəˌtud/
(noun). Thái độ
vocab
analyze
/ˈænəˌlaɪz/
(verb). phân tích, đánh giá
vocab
relation
/riˈleɪʃən/
(noun). mối quan hệ
vocab
acquire
/əˈkwaɪər/
(verb). nhận được, đạt được
vocab
advancement
/ədˈvænsmənt/
(noun). sự tiến bộ
vocab
profit
/ˈprɑfət/
(noun). lợi ích, lợi nhuận
vocab
reward
/rɪˈwɔrd/
(verb). khen thưởng
vocab
tie
/taɪ/
(verb). buộc, liên kết, nối
vocab