IELTS Reading Practice Test
1
In the second paragraph, the writer refers to a shape-matching test in order to illustrate
A
the subjective nature of art appreciation.
B
the reliance of modern art on abstract forms.
C
our tendency to be influenced by the opinions of others.
D
a common problem encountered when processing visual data.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: In the second paragraph, the writer refers to a shape-matching test in order to illustrate 

C. Our tendency to be influenced by the opinions of others

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 a shape-matching test = matching a shape

 Our tendency to be influenced by the opinions of others = people often choose a definitively wrong answer if they see others doing the same. 

Giải thích chi tiết

Để hiểu rõ hơn ta áp dụng DOL's Linearthinking  smiley18

 1 We have an inclination to follow the crowd

 2 When asked to make simple decisions such as matching a shape people choose a wrong answer  if they see others doing the same. 

→ Đoạn info này bạn sẽ gặp từ mới như inclination → nhưng bạn có thể đoán được dựa vào connection giữa 2 câu: 

  •  We have an inclination - để theo đám đông

Ví dụ: Khi mọi người cần đưa ra quyết định, họ thấy những người khác làm điều tương tự → they follow → choose a wrong answer → have an inclination chính là have a feeling to do sth 

→ Từ sự phân tích trên bạn có thể thấy example đưa ra để chỉ ra: 

people easy to be influenced by people's opinions = Our tendency to be influenced by the opinions of others

→ Answer: C - Our tendency to be influenced by the opinions of others check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford