IELTS Reading Practice Test
1
The Cambridge scientists' discovery of the thermometer molecule' caused surprise among other scientists.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The Cambridge scientists' discovery of the thermometer molecule' caused surprise among other scientists.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 The Cambridge scientists' = An international team of scientists led by the University of Cambridge

 caused surprise among other scientists => Bài đọc không có info

Giải thích chi tiết

smiley18 Đọc theo Linearthinking để nắm ý chính, ta có:

 A team of scientists led by the University of Cambridge has discovered that the thermometer' molecule in plants enables  them to develop according to seasonal temperature changes.

=> Bài đọc chỉ đề cập tới việc các nhà khoa học phát hiện ra thermometer molecule

=> Chứ không hề cho biết các nhà khoa học có surprised hay không

=> Thông tin không đủ để kết luận -> Chọn NOT GIVEN check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford