IELTS Reading Practice Test

1

What does the writer say about items of pottery excavated at Akrotiri?
A
There was very little duplication.
B
They would have met a big variety of needs.
C
Most of them had been imported from other places.
D
The intended purpose of each piece was unclear.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: What does the writer say about items of pottery excavated at Akrotiri?

Answer: B - They would have met a big variety of needs.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 pottery excavated at Akrotiri = The pottery found

 a big variety of needs = a wide variety of functional types 

Giải thích chi tiết

smiley5 Dựa vào thông tin 'pottery excavated at Akrotiri', ta dễ dàng tìm thấy được thông tin 'The bulk of pottery found at Akrotiri' ở đầu đoạn 2

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 The pottery found includes a wide variety of functional types like storage jars, smaller containers, .... , which all relate to specific activities

=> Pottery khai quật được - có rất nhiều chức năng khác nhau - đáp ứng cho các hoạt động cụ thể

=> So với đáp án -> Phù hợp nhất là đáp án B - They would have met a big variety of needs check

( Pottery ở Akrotiri đã được dùng để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau smiley18 )

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford