Từ Vựng Bài Đọc Pottery Production In Ancient Akrotiri

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Pottery Production In Ancient Akrotiri được lấy từ cuốn Practice Test Plus 3 - Test 2-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Pottery Production In Ancient Akrotiri

pottery
/ˈpɑtəri/
(noun). gốm
vocab
excavate
/ˈɛkskəˌveɪt/
(verb). đào bới
vocab
duplication
/ˌdjupləˈkeɪʃən/
(noun). sự nhân đôi
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
import
/ˈɪmpɔrt/
(verb). Nhập khẩu
vocab
intend
/ɪnˈtɛnd/
(verb). Dự định
vocab
purpose
/ˈpɜrpəs/
(noun). mục đích
vocab
unclear
/ənˈklɪr/
(adj). không rõ
vocab
specific
/spəˈsɪfɪk/
(adj). riêng biệt
vocab
relate
/rɪˈleɪt/
(verb). liên quan đến
vocab
distribute
/dɪˈstrɪbjut/
(verb). Phân phát
vocab
bulk
/bʌlk/
(noun). khối, số lượng lớn
vocab
locally
/ˈloʊkəli/
(adv). thuộc địa phương
vocab
contradict
/ˌkɑntrəˈdɪkt/
(verb). đối nghịch
vocab
assumption
/əˈsʌmpʃən/
(noun). Sự phỏng đoán, giả định
vocab
specialist
/ˈspɛʃələst/
(noun). chuyên gia
vocab
kiln
/kɪln/
(noun). lò đung, lò nướng
vocab
workshop
/ˈwɜrkˌʃɑp/
(noun). xưởng sửa chữa
vocab
sophistication
/səˌfɪstəˈkeɪʃən/
(noun). sự tinh xảo
vocab
decorative
/ˈdɛkrətɪv/
(adj). để trang trí
vocab
pattern
/ˈpætərn/
(noun). Khuôn mẫu
vocab
represent
/ˌrɛprəˈzɛnt/
(verb). đại diện
vocab
degree
/dɪˈgri/
(noun). mức độ
vocab
standardisation
/stændərdɪˈzeɪʃən/
(noun). tiêu chuẩn hoá
vocab
specialise
/ˈspɛʃ(ə)laɪz/
(verb). Chuyên môn về
vocab
craftsman
/ˈkræftsmən/
(noun). thợ thủ công
vocab
context
/ˈkɑntɛkst/
(noun). Bối cảnh
vocab
Unfortunately
/ənˈfɔrʧənətli/
(adv). không may
vocab
potter
/ˈpɑtər/
(noun). Thợ làm gốm
vocab
ceramic
/səˈræmɪk/
(noun). gốm sứ
vocab
periphery
/pəˈrɪfəri/
(noun). rìa, mép
vocab
standard
/ˈstændərd/
(noun). tiêu chuẩn
vocab
measure
/ˈmɛʒər/
(verb). Đo lường
vocab
operation
/ˌɑpəˈreɪʃən/
(noun). hoạt động
vocab
disc
/dɪsk/
(noun). đĩa
vocab
container
/kənˈteɪnər/
(noun). vật chứa
vocab
volume
/ˈvɑljum/
(noun). Thể tích
vocab
existence
/ɛgˈzɪstəns/
(noun). Sự tồn tại
vocab
capacity
/kəˈpæsəti/
(noun). vị trí
vocab
bronze
/brɑnz/
(noun). đồng
vocab
notation
/noʊˈteɪʃən/
(noun). Hệ thống ký tự
vocab
liquid
/ˈlɪkwəd/
(noun). chất lỏng
vocab
physical
/ˈfɪzɪkəl/
(adj). Thuộc về mặt vật lý, cơ thể
vocab
characteristic
/ˌkɛrəktəˈrɪstɪk/
(noun). Bản chất; Đặc trưng
vocab
workman
/ˈwɜrkmən/
(noun). lao động phổ thông
vocab
restrict
/riˈstrɪkt/
(verb). Hạn chế, kiềm kẹp
vocab
transport
/ˈtrænspɔrt/
(verb). Vận chuyển
vocab
maximum
/ˈmæksəməm/
(noun). Mức tối đa
vocab
variation
/ˌvɛriˈeɪʃən/
(noun). biến thể
vocab
Attempt
/əˈtɛmpt/
(noun). lần thử, nỗ lực
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
complicate
/ˈkɑmpləˌkeɪt/
(verb). làm phức tạp
vocab
reconstruct
/ˌrikənˈstrʌkt/
(verb). Tái kiến thiết
vocab
tolerance
/ˈtɑlərəns/
(noun). khoan dung
vocab
vessel
/ˈvɛsəl/
(noun). tàu lớn
vocab
reproduce
/ˌriprəˈdus/
(verb). Sao chép, chép lại
vocab
clay
/kleɪ/
(noun). đất sét
vocab
mechanical
/məˈkænɪkəl/
(adj). Thuộc về mặt cơ khí
vocab
regulate
/ˈrɛgjəˌleɪt/
(verb). Điều tiết, quản lý
vocab
symmetry
/ˈsɪmətri/
(noun). sự đối xứng
vocab
archaeological
/ˌɑrkiəˈlɑʤɪkəl/
(adj). thuộc khảo cổ
vocab
record
/ˈrɛkərd/
(noun). dấu vết
vocab
documentary
/ˌdɑkjəˈmɛntəri/
(noun). phim tài liệu
vocab
merchant
/ˈmɜrʧənt/
(noun). Thương gia
vocab
handle
/ˈhændəl/
(verb). xử lý
vocab
commodity
/kəˈmɑdəti/
(noun). hàng hóa
vocab
determine
/dəˈtɜrmən/
(verb). Quyết định
vocab
noticeable
/ˈnoʊtəsəbəl/
(adj). đáng chú ý
vocab
external
/ɪkˈstɜrnəl/
(adj). phía bên ngoài
vocab
quantity
/ˈkwɑntəti/
(noun). Số lượng
vocab
deviation
/ˌdiviˈeɪʃən/
(noun). Độ lệch
vocab
trading
/ˈtreɪdɪŋ/
(noun). thương mại
vocab
establishment
/ɪˈstæblɪʃmənt/
(noun). thiết lập
vocab
route
/rut/
(noun). Tuyến đường
vocab
movement
/ˈmuvmənt/
(noun). Chuyển động
vocab
consequently
/ˈkɑnsəkwəntli/
(adv). kết quả là
vocab
luxury
/ˈlʌgʒəri/
(noun). sự xa hoa, sang trọng
vocab
surplus
/ˈsɜrpləs/
(noun). Số dư
vocab
feasible
/ˈfizəbəl/
(adj). khả thi
vocab
inextricably
/ɪˈnɛkstrɪkəbli/
(adv). Chặt chẽ
vocab
commercial
/kəˈmɜrʃəl/
(adj). mang tính thương mại
vocab
transaction
/trænˈzækʃən/
(noun). giao dịch
vocab
instrument
/ˈɪnstrəmənt/
(noun). Công cụ
vocab
unreliable
/ˌʌnrɪˈlaɪəbəl/
(adj). không đáng tin
vocab
unsystematic
/ʌnˌsɪstəˈmætɪk/
(adj). không hệ thống
vocab
discard
/dɪˈskɑrd/
(verb). Vứt bỏ
vocab
evaluate
/ɪˈvæljuˌeɪt/
(verb). Đánh giá
vocab
prehistoric
/ˌprihɪˈstɔrɪk/
(adj). thuộc về thời tiền sử
vocab
outline
/ˈaʊtˌlaɪn/
(noun). Đường viền; Dàn bài; Phác thảo
vocab
settlement
/ˈsɛtəlmənt/
(noun). Việc định cư
vocab
requirement
/rɪˈkwaɪrmənt/
(noun). yêu cầu
vocab
distinguish
/dɪˈstɪŋgwɪʃ/
(verb). phân biệt
vocab
functional
/ˈfʌŋkʃənəl/
(adj). sử dụng được
vocab
storage
/ˈstɔrəʤ/
(noun). lưu trữ
vocab
jar
/ʤɑr/
(noun). bình, lọ
vocab
multitude
/ˈmʌltəˌtud/
(noun). số đông
vocab
complexity
/kəmˈplɛksəti/
(noun). Độ tinh xảo, phức tạp
vocab
numerical
/nuˈmɛrəkəl/
(adj). Dưới dạng số; Thuộc về số học
vocab
capital
/ˈkæpətəl/
(adj). quan trọng
vocab
gear
/gɪr/
(noun). Hộp số
vocab
quantification
/ˌkwɑntɪfəˈkeɪʃən/
(noun). định lượng
vocab
socio-economic
/ˈsoʊsioʊ-ˌɛkəˈnɑmɪk/
(adj). Kinh tế xã hội
vocab
Excavation
/ˌɛkskəˈveɪʃən/
(noun). sự khai quật
vocab
technical
/ˈtɛknɪkəl/
(adj). thuộc mảng kỹ thuật
vocab
manufacture
/ˌmænjəˈfækʧər/
(noun). sự chế tạo
vocab
indisputably
/ɪnˈdɪspjuˌtæbli/
(adv). không thể tranh cãi
vocab
ubiquity
/juˈbɪkwɪti/
(noun). sự có mặt khắp nơi
vocab
consistent
/kənˈsɪstənt/
(adj). nhất quán
vocab
repetition
/ˌrɛpəˈtɪʃən/
(noun). sự lặp lại
vocab
parallel
/ˈpɛrəˌlɛl/
(noun). tương đồng, tương tự
vocab
indicative
/ɪnˈdɪkətɪv/
(adj). Chỉ thị
vocab
comfortably
/ˈkʌmfərtəbli/
(adv). một cách thoải mái
vocab