IELTS Reading Practice Test

1

Nancy Athfield first discovered the ancient remains in Cambodia.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Nancy Athfield first discovered the ancient remains in Cambodia.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Nancy Athfield = Athfield 

 discovered = discovered

 ancient remains = prehistoric remains

 Cambodia = Cambodia 

Giải thích chi tiết

Ở đây nếu đọc được connection giữa 2 câu sẽ chọn ngay được đáp án

smiley26 Và áp dụng Linearthinking là lý tưởng trong trường hợp này:

 1 Athfield studied the ancient remains found in the country of Cambodia.

 2 Many prehistoric remains were discovered by the local people of Cambodia.

=> 1 + 2 : Rõ ràng ta thấy Athfield chỉ studied (nghiên cứu) ancient remains, còn những remains đó được discovered bởi Cambodian.

=> Đáp án là FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford