IELTS Reading Practice Test

1

There is some doubt about what caused the Mary Rose to sink.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: There is some doubt about what caused the Mary Rose to sink

So sánh với thông tin câu hỏi, ta có:

some doubt = vary

what caused the Mary Rose to sink = Mary Rose + what happened to the ship 

Giải thích chi tiết

smiley18 Thông tin trong bài đọc chứa trong 3 câu, và cấu trúc phức tạp, nên bạn áp dụng Linearthinking để nhanh nắm ý chính nha:

 1 Among the English vessels was a warship - Mary Rose 

 2 Built in Portsmouth some 35 years earlier , she had a long and successful fighting career, 

 3 Accounts of what happened to the ship vary : while witnesses agree that … , some maintain that … , others that …

Main idea: Mary Rose được xây dựng vào 35 năm trước + Những giả thuyết đưa ra về việc xảy ra với thuyền Mary Rose

So sánh với câu hỏi: some doubt about what caused the Mary Rose to sink = Accounts of what happened to the ship vary 

=> Answer:  TRUE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford