IELTS Reading Practice Test

1

There may be genetic causes for the differences in how young the skin of identical twins looks.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: There may be genetic causes for the differences in how young the skin of identical twins looks.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

The difference in how young the skin of identical twins looks = identical twins + any differences between them - one twin having younger looking skin, for example 

Genetic causes # environment factors 

Giải thích chi tiết

Câu này nếu chỉ SCAN - SKIM theo keywords thì dễ chọn TRUE cross vì tìm thấy từ khóa ''identical twins'' , ''differences between them'' , ''genetic code'' trong bài đọc cross

smiley18 Đọc theo Linearthinking (Read in structure) để nắm ý chính, ta có:

 1 Because identical twins come from a single egg that splits into two , they share the same genetic code 

 2 Any differences between them - one twin having younger looking skin, for example - is due to environment factors  

Main idea: Vì identical twins giống/share genetic code, nên any differences - ví dụ về skin - là do yếu tố môi trường.

So sánh với câu hỏi: there may be genetic causes in how young the skin of identical looks

=> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford