IELTS Reading Practice Test
Label the diagrams below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 1 - 6 on your answer sheet.
i-resizable-alignable
1
2
3
4
5
6
 to direct the tunnelling
water runs into a  used by local people
vertical shafts to remove earth and for 

 made of wood or stone
 attached to the plumb line
handholds and footholds used for 

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: posts to direct the tunnelling

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 posts to direct the tunnelling = placing posts over a hill in a straight line, to ensure that the tunnel kept to its route

Giải thích chi tiết

smiley18 Đọc theo Linearthinking (Read in structure) để nắm ý chính, ta có:

 they introduced the qanat method of tunnel construction , which consisted of placing posts over a hill in a straight line , to ensure that the tunnel kept to its route

=> Main idea: việc đặt những cái posts theo đường thẳng - để đảm bảo tunnel đi đúng hướng - là một phân của qanat method.

=> Posts được đặt xuống - để hầm được xây thẳng hàng, đúng hướng (=direct the tunneling)

=> Đối chiếu với diagram ta có đáp án là: posts check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford