IELTS Reading Practice Test

1

mention of factors driving a renewed interest in natural medicinal compounds
C
Paragraph C

2

how recent technological advances have made insect research easier
H
Paragraph H

3

examples of animals which use medicinal substances from nature
A
Paragraph A

4

reasons why it is challenging to use insects in drug research
F
Paragraph F

5

reference to how interest in drug research may benefit wildlife
I
Paragraph I

6

a reason why nature-based medicines fell out of favour for a period
B
Paragraph B

7

an example of an insect-derived medicine in use at the moment
E
Paragraph E

1

mention of factors driving a renewed interest in natural medicinal compounds
C
Paragraph C

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question : mention of factors driving a renewed interest in natural medicinal compounds

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 natural medicinal compounds = natural products & bioprospecting - the search for useful compounds in nature 

 renewed interest = focusing once again on & put firmly back on the map 

Giải thích chi tiết

smiley5Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

mention of sth: sự đề cập đến … => Tìm info về: một số yếu tố làm khôi phục interest đối với natural medicine

  • Trong bài sẽ ko lặp lại từ “factors” mà sẽ nêu cụ thể các yếu tố

  • renewed interest: có thể sẽ được paraphrase lại. 

Step 2: Tìm thứ imagine

  • nêu cụ thể các yếu tố -> several looming health crises và success của Laboratory-based drug discovery

  • renewed interest = focusing once again on & put firmly back on the map

=> Đáp án: Paragraph C

Để hiểu rõ hơn ta đọc theo DOL’s Linearthinking để nắm main idea:

 1 Laboratory-based drug discovery has achieved varying levels of success , something which has now prompted the development of new approaches focusing once again on natural products.

=> Success của Laboratory-based drug discovery chính là “factor driving a renewed interest in natural medicinal compounds”

 2 With the ability to mine genomes for useful compounds , we have barely scratched the surface of nature's molecular diversity.

=> Chúng ta chưa thực sự tìm hiểu sâu về nature's molecular diversity.

 3 This realisation , together with several looming health crises , has put bioprospecting - the search for useful compounds in nature - firmly back on the map. 

=> This realisation + health crises làm khôi phục sự hứng thú đối với useful compounds in nature

=> Đây lại là một “factor driving a renewed interest in natural medicinal compounds”

=> Đáp án: Paragraph C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford