Từ Vựng Bài Đọc Saving Bugs To Find New Drugs

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Saving Bugs To Find New Drugs được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 14 - Test 3-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Saving Bugs To Find New Drugs

mention
/ˈmenʃn/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
factor
/ˈfæktər/
(noun). Nhân tố
vocab
renew
/rɪˈnjuː/
(verb). làm mới
vocab
medicinal
/məˈdɪsɪnl/
(adj). thuộc về thuốc; dùng làm thuốc
vocab
compound
/ˈkɒmpaʊnd/
(noun). Hợp chất
vocab
laboratory
/ləˈbɒrətri/
(noun). Phòng thí nghiệm
vocab
discovery
/dɪˈskʌvəri/
(noun). khám phá
vocab
achieve
/əˈtʃiːv/
(verb). Đạt được, giành được
vocab
vary
/ˈveəri/
(verb). Thay đổi, khác nhau
vocab
prompt
/prɒmpt/
(verb). khuyến khích
vocab
approach
/əˈprəʊtʃ/
(noun). cách tiếp cận, phương pháp
vocab
focus
/ˈfəʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
advance
/ədˈvɑːns/
(noun). sự tiến bộ, bước tiến
vocab
insect
/ˈɪnsekt/
(noun). côn trùng
vocab
research
/rɪˈsɜːtʃ/
(noun). nghiên cứu
vocab
associate
/əˈsəʊʃieɪt/
(verb). liên tưởng, liên kết
vocab
obtain
/əbˈteɪn/
(verb). Đạt được, lấy được
vocab
fortunately
/ˈfɔːtʃənətli/
(adv). may thay, may mắn
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
substance
/ˈsʌbstəns/
(noun). chất, vật chất
vocab
primate
/ˈpraɪmeɪt/
(noun). động vật linh trưởng
vocab
noxious
/ˈnɒkʃəs/
(adj). Độc, hại
vocab
forest
/ˈfɒrɪst/
(noun). rừng rậm
vocab
rid of
/rɪd əv/
(verb). loại bỏ
vocab
parasite
/ˈpærəsaɪt/
(noun). Kí sinh trùng
vocab
relatively
/ˈrelətɪvli/
(adj). vừa phải, tương đối
vocab
attention
/əˈtenʃn/
(noun). Sự chú ý
vocab
investigate
/ɪnˈvestɪɡeɪt/
(verb). Điều tra
vocab
huge
/hjuːdʒ/
(adj). to lớn
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
species
/ˈspiːʃiːz/
(noun). giống loài
vocab
daunting
/ˈdɔːntɪŋ/
(adj). làm nản chí
vocab
sufficient
/səˈfɪʃnt/
(adj). Đủ
vocab
subsequent
/ˈsʌbsɪkwənt/
(adj). Theo sau
vocab
infrequently
/ɪnˈfriːkwəntli/
(noun). ít khi
vocab
encounter
/ɪnˈkaʊntər/
(verb). chạm trán, gặp gỡ
vocab
rear
/rɪər/
(verb). nuôi dưỡng
vocab
captivity
/kæpˈtɪvəti/
(noun). sự giam giữ, sự nuôi nhốt
vocab
reference
/ˈrefrəns/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
wildlife
/ˈwaɪldlaɪf/
(noun). giới hữu sinh
vocab
recess
/rɪˈses/
(noun). Chỗ thầm kín, nơi sâu kín
vocab
explore
/ɪkˈsplɔːr/
(verb). khám phá, thám hiểm
vocab
diverse
/daɪˈvɜːs/
(adj). Đa dạng
vocab
pharmaceutical
/ˌfɑːməˈsuːtɪkl/
(adj). thuộc dược phẩm
vocab
focus
/ˈfəʊkəs/
(noun). Trọng tâm, sự tập trung
vocab
from scratch
/frəm skrætʃ/
(adv). từ đầu
vocab
shift
/ʃɪft/
(noun). sự dịch chuyển, sự chuyển đổi
vocab
promising
/ˈprɒmɪsɪŋ/
(adj). Đầy hứa hẹn, có tiềm năng
vocab
derive
/dɪˈraɪv/
(verb). bắt nguồn từ
vocab
agent
/ˈeɪdʒənt/
(noun). tác nhân
vocab
individual
/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/
(adj). cá nhân
vocab
potential
/pəˈtenʃl/
(noun). Tiềm năng, triển vọng
vocab
extract
/ɪkˈstrækt/
(verb). chiết xuất
vocab
genetic
/dʒəˈnetɪk/
(adj). thuộc về gen, di truyền
vocab
ecology
/iˈkɒlədʒi/
(noun). Ngành sinh thái học
vocab
fellow
/ˈfeləʊ/
(adj). bạn, đồng chí
vocab
zoologist
/zuˈɒlədʒɪst/
(noun). Nhà động vật học
vocab
expertise
/ˌekspɜːˈtiːz/
(noun). Chuyên môn
vocab
undertake
/ˌʌndəˈteɪk/
(verb). đảm đương, thực hiện
vocab
colleague
/ˈkɒliːɡ/
(noun). Đồng nghiệp
vocab
effort
/ˈefət/
(noun). sự cố gắng
vocab
preserve
/prɪˈzɜːv/
(verb). Bảo quản, giữ gìn
vocab
prey
/preɪ/
(noun). Con mồi
vocab
creature
/ˈkriːtʃər/
(noun). Sinh vật
vocab
particularly
/pəˈtɪkjələli/
(adv). một cách cụ thể
vocab
subdue
/səbˈdjuː/
(verb). Chinh phục, khuất phục; đánh bại
vocab
consumption
/kənˈsʌmpʃn/
(noun). sự tiêu thụ
vocab
bacterium
/bækˈtɪəriəm/
(noun). Vi khuẩn
vocab
fungus
/ˈfʌŋɡəs/
(noun). Nấm
vocab
habitat
/ˈhæbɪtæt/
(noun). Môi trường sống
vocab
pathogenic
/ˌpæθəˈdʒenɪk/
(adj). sinh bệnh
vocab
exploit
/ɪkˈsplɔɪt/
(verb). khai thác
vocab
filthy
/ˈfɪlθi/
(adj). Bẩn thỉu, dơ dáy
vocab
deal with
/diːl wɪð/
(verb). giải quyết
vocab
certainly
/ˈsɜːtnli/
(adv). chắc chắn, nhất định
vocab
serve
/sɜːv/
(verb). dùng cho, đảm nhiệm
vocab
inspire
/ɪnˈspaɪər/
(verb). Truyền cảm hứng
vocab
antibiotic
/ˌæntibaɪˈɒtɪk/
(noun). kháng sinh
vocab
soothe
/suːð/
(verb). làm đỡ đau, làm giảm nhẹ
vocab
cure
/kjʊər/
(verb). chữa trị
vocab
ailment
/ˈeɪlmənt/
(noun). bệnh nhẹ
vocab
ancient
/ˈeɪnʃənt/
(adj). cổ đại
vocab
ancestor
/ˈænsestər/
(noun). Tổ tiên
vocab
grasp
/ɡrɑːsp/
(noun). sự nắm được, sự hiểu thấu
vocab
foundation
/faʊnˈdeɪʃn/
(noun). nền tảng
vocab
characterisation
/ˌkærəktəraɪˈzeɪʃn/
(noun). Sự biểu thị đặc điểm, sự mô tả đặc điểm
vocab
modification
/ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃn/
(noun). sự thay đổi
vocab
plenty
/ˈplenti/
(pronoun). Vô vàn
vocab
secure
/sɪˈkjʊər/
(verb). đạt được, đảm bảo
vocab
isolate
/ ˈaɪsəleɪt/
(verb). cô lập
vocab
hurdle
/ˈhɜːdl/
(noun). chướng ngại
vocab
ability
/əˈbɪləti/
(noun). khả năng, năng lực
vocab
evident
/ˈevɪdənt/
(adj). Hiển nhiên
vocab
barely
/ ˈbeəli/
(adv). vừa mới
vocab
molecular
/məˈlekjələr/
(adj). thuộc phân tử
vocab
diversity
/daɪˈvɜːsəti/
(noun). sự đa dạng
vocab
loom
/luːm/
(verb). hiện ra lù lù, hiện ra to lớn
vocab
crisis
/ˈkraɪsɪs/
(noun). khủng hoảng
vocab
resistance
/rɪˈzɪstəns/
(noun). sức bền, đề kháng
vocab
firmly
/ˈfɜːmli/
(adv). Vững chắc, kiên quyết
vocab
undisputed
/ˌʌndɪˈspjuːtɪd/
(adj). Không thể nghi ngờ, không cãi được, không bác được
vocab
terrestrial
/təˈrestriəl/
(adj). thuộc về mặt đất
vocab
domain
/dəˈmeɪn/
(noun). phạm vi, lĩnh vực
vocab
occupy
/ˈɒkjupaɪ/
(verb). chiếm đóng, cư ngụ
vocab
consequently
/ˈkɒnsɪkwəntli/
(adv). kết quả là
vocab
bewildering
/bɪˈwɪldərɪŋ/
(adj). Gây bối rối, khiến hoang mang
vocab
array
/əˈreɪ/
(noun). sự sắp xếp thành nhóm
vocab
interaction
/ˌɪntərˈækʃn/
(noun). sự tương tác
vocab
organism
/ˈɔːɡənɪzəm/
(noun). cơ thể, sinh vật
vocab
evolution
/ˌevəˈluːʃn/
(noun). sự tiến hoá
vocab
enormous
/ɪˈnɔːməs/
(adj). Khổng lồ
vocab
defensive
/dɪˈfensɪv/
(adj). bảo vệ
vocab
offensive
/əˈfensɪv/
(adj). tấn công, công kích
vocab
purpose
/ˈpɜːpəs/
(noun). mục đích
vocab
remarkable
/rɪˈmɑːkəbl/
(adj). đáng chú ý, đặc biệt
vocab
exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). vượt quá 1 mức nào đó
vocab
combine
/kəmˈbaɪn/
(verb). kết hợp
vocab
therapeutic
/ˌθerəˈpjuːtɪk/
(adj). thuộc điều trị, trị liệu
vocab
tiny
/ˈtaɪni/
(adj). rất nhỏ
vocab
proportion
/prəˈpɔːʃn/
(noun). Tỷ lệ
vocab
identify
/aɪˈdentɪfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
potent
/ˈpəʊtnt/
(adj). có hiệu lực, có uy lực lớn
vocab
venom
/ˈvenəm/
(noun). Nọc độc
vocab
treatment
/ˈtriːtmənt/
(noun). Việc chữa trị
vocab
ubiquity
/juːˈbɪkwəti/
(noun). sự có mặt khắp nơi
vocab
vast
/vɑːst/
(adj). rộng lớn
vocab
commercial
/kəˈmɜːʃl/
(adj). mang tính thương mại
vocab
pitfall
/ˈpɪtfɔːl/
(noun). cạm bẫy, điểm chết
vocab
demonstrate
/ˈdemənstreɪt/
(verb). Trình bày, minh hoạ
vocab
precedent
/ˈpresɪdənt/
(noun). tiền lệ
vocab
disappear
/ˌdɪsəˈpɪər/
(verb). biến mất
vocab
deprive
/dɪˈpraɪv/
(verb). lấy đi, tước đi
vocab
groundbreaking
/ˈɡraʊndbreɪkɪŋ/
(adj). Sáng tạo, đột phá
vocab
motivation
/ˌməʊtɪˈveɪʃn/
(noun). Động lực
vocab
conservation
/ˌkɒnsəˈveɪʃn/
(noun). Sự bảo tồn
vocab
sincerely
/sɪnˈsɪəli/
(adv). Một cách chân thành
vocab