IELTS Reading Practice Test

1

The rate at which languages are becoming extinct has increased.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The rate at which languages are becoming extinct has increased.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 The rate ... increased => extraordinary + massive scale

 languages are becoming extinct => what is happening today + language extinction 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

  • Hiểu câu hỏi: The rate at which languages are becoming extinct has increased

=> Tốc độ tuyệt chủng của ngôn ngữ đã tăng lên

  • Phân tích info:

 1 what is happening today is extraordinary judged by the standards of the past 

 2 It is language extinction on a massive scale

>>> 'Massive scale'trên diện rộng -> ngôn ngữ tuyệt chủng trên diện rộng -> tốc độ tuyệt chủng nhanh

=> 1 + 2 : So với ngày trước, tốc độ tuyệt chủng của ngôn ngữ đã nhanh hơn

=> Chọn YES check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford