IELTS Reading Practice Test
1
What does the writer state about the ISS in the first paragraph?
A
Its manufacture has remained within the proposed budget.
B
It is a great example of technological achievement.
C
There are doubts about the speed it has attained.
D
NASA should have described its purpose more accurately.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

Simplified 1. A world-class laboratory in low Earth orbit. [Đây chỉ là cụm Noun Phrase, không phải một câu đầy đủ S-V) 2. That was how the National Aeronautics and Space Administration agency (NASA) sold the International Space Station (ISS) to the US Congress 3. no one can doubt the agency’s technological ambition . 4. The most complex engineering project ever attempted has created an enormous set of interlinked modules that orbits the planet at more than 27,000 kilometres per hour . 5. It might be travelling fast but as a lab it is going nowhere . 6. it has gone through $150 billion .

Connections →  “That" trong câu 2 nhấn mạnh rằng cụm Noun Phrase trong câu 1 chính là cách mà NASA miêu tà về dự án ISS của mình. Dự án này được đề cập lại trong các câu tiếp theo qua những từ như “Technological ambition", “the most complex engineering project”, “it"... → “The agency" trong câu 3 nhắc tới NASA ở câu trước

Giải thích chi tiết

Skimming/scanning cross Những câu hỏi Multiple Choice thuộc dạng hỏi Main Idea, đòi hỏi học viên phải hiểu mối liên hệ giữa các câu và tóm được nội dung câu chứ không chỉ skim/scan từ khoá. Ví dụ. Nếu chỉ skim/scan mà không nắm được main idea thì học viên rất dễ chọn các đáp án như:

A Its manufacture has remained within the proposed budget. => Có học viên sẽ chọn câu này vì thấy trong câu cuối cùng trong  bài có nhắc tới số tiền $150mil => giống với từ “budget" trong đáp án. Tuy nhiên không thể chọn A vì trong bài chỉ nói đây là số tiền tiêu, không đề cập rằng số tiền này có nằm trong ngân sách đưa ra ban đầu hay không (proposed budget)

C There are doubts about the speed it has attained. => Vài học viên sẽ chọn câu này vì thấy có cụm “27,000 kilometers per hour" trong bài => đang nói về vận tốc (speed). Ngoài ra, từ khoá “doubt" cũng có xuất hiện trong câu 3 trong bài. Tuy nhiên không chọn đáp án này vì “doubt" trong bài đọc là sự nghi ngờ về “technological ambition" (tham vọng kỹ thuật), bài đọc không đề cập gì tới “doubts" (sự nghi ngờ) về vận tốc này cả. 

Linearthinking check

  • Để làm đúng dạng bài này, thí sinh phải có khả năng tóm được ý chính của đoạn. Simplify + Read connection: (1) + (2) NASA gọi ISS là “world-class laboratory" (phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế) (3) + (4) Nhấn mạnh tiếp tục về đẳng cấp của ISS: “technological ambition", “the most complex engineering project" (5) + (6) Đưa ra thông tin thêm về ISS (tốc độ, tiền tiêu…)

=> Main idea: Highlight the impressiveness/ development of ISS  (Nhấn mạnh đẳng cấp và sự ấn tượng của ISS) => So với list đáp án, câu thể hiện được sự khen ngợi với ISS: B. It is a great example of technological achievement. smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford