IELTS Reading Practice Test
1Commuters are often compared favourably with worker ants.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Commuters are often compared favourably with worker ants.

 Commuters => commuters 

 compared => common simile 

 worker ants => worker ants 

Giải thích chi tiết

Skimming/scanning cross Câu này nếu chỉ skim/scan những từ khoá trên mà không đọc cấu trúc câu hỏi để hiểu nghĩa, thí sinh rất dễ chọn True vì tất cả từ khoá đều giống nhau giữa câu hỏi và bài đọc.  

Linearthinking check So sánh nội dung câu hỏi và bài đọc:

  • Câu hỏi: Commuters are often compared favourably with worker ants. => Từ “favourably" thường bị rất nhiều thí sinh “bỏ sót" khi đọc câu hỏi nhưng đây lại là từ cực kì quan trọng trong câu này. Thí sinh cần nhớ không được phép đọc skim/scan và bỏ bất kì thông tin nào trong câu hỏi, vì dù 1 thông tin nhỏ nhất cũng tạo nên sự khác biệt giữa True/ False/ Not Given. “Favourably" từ gốc từ “Favour" nghĩa là yêu thích => “Favourably" mang màu nghĩa tích cực. => Câu hỏi có thể hiểu là:  Commuters are often compared in a positive way with worker ants.

  • Bài đọc: marching like worker ants might be a common simile for city commuters , but it is a …... not positive image . ( không hiểu Adj1 damning thì đọc Adj2 - not positive)

= Worker ants are compared to city commuters in a not positive way = City commuters are compared in a not positive way with worker ants

So sánh giữa câu hỏi và bài đọc: in a positive way # in a not positive way

=> Đáp án: FALSE smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford