IELTS Reading Practice Test

1

Work stress usually happens in the high level of a business.
A
Jan Eisner

2

More people involved would be beneficial for stress relief.
D
Neil Plumridge

3

Temporary holiday sometimes doesn’t mean less work.
B
Vanessa Stoykov

4

Stress leads to a wrong direction when trying to satisfy customers.
D
Neil Plumridge

5

It is commonly accepted that stress at present is more severe than in the future.
C
Gal Zauberman

1

Work stress usually happens in the high level of a business.
A
Jan Eisner

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Work stress usually happens in the high level of a business

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 high level of a business = senior executives and other high-potential business people

 Work stress = thriving on a demanding workload 

Giải thích chi tiết

smiley18 Tips: Đối với dạng Matching name này bạn nên xác định vị trí tên các đối tượng trước thì sẽ làm nhanh hơn nha

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 Jan Eisner says thriving on a demanding workload is typical of senior executives and other high-potential business people.

=> Cả 'senior executives' + 'high-potential business people' đều thuộc 'high level of a business'

=> Việc thriving on a demanding workload là trường hợp điển hình của họ nghĩa là họ phải làm việc nhiều -> work stress happens

=> Jan Eisner là người nói điều này -> Answer: A - Jan Eisner check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford