Từ Vựng Bài Đọc Stress Of Workplace

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Stress Of Workplace được lấy từ cuốn Actual Test 5 - Test 3-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Stress Of Workplace

absenteeism
/ˌæbsənˈtiɪzəm/
(noun). vắng mặt không lý do
vocab
autonomy
/ɔˈtɑnəmi/
(noun). sự tự chủ, sự tự quản
vocab
chronic
/ˈkrɑnɪk/
(adj). Mãn tính
vocab
combine
/ˈkɑmbaɪn/
(verb). kết hợp
vocab
confine
/kənˈfaɪn/
(verb). giới hạn
vocab
consultancy
/kənˈsʌltənsi/
(noun). công ty tư vấn
vocab
contribution
/ˌkɑntrəˈbjuʃən/
(noun). sự đóng góp
vocab
cumulative
/ˈkjumjələtɪv/
(adj). tích lũy
vocab
debunk
/dɪˈbʌŋk/
(verb). lật tẩy, bóc trần
vocab
decline
/dɪˈklaɪn/
(verb). sụt giảm
vocab
discount
/dɪˈskaʊnt/
(verb). hạ thấp giá trị của 1 người/1 vật nào đó
vocab
disturb
/dɪˈstɜrb/
(verb). làm phiền
vocab
enable
/ɛˈneɪbəl/
(verb). Cho phép
vocab
engaged
/ɛnˈgeɪʤd/
(adj). có hứng thú với; bị làm cho bận rộn
vocab
enormous
/ɪˈnɔrməs/
(adj). Khổng lồ
vocab
enterprise
/ˈɛntərˌpraɪz/
(noun). Doanh nghiệp
vocab
epidemiologist
/ˌɛpədimiˈɑləʤɪst/
(noun). nhà bệnh dịch học
vocab
franticness
/ˈfræntɪknəs/
(noun). sự điên cuồng
vocab
frenzied
/ˈfrɛnzid/
(adj). điên cuồng
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
in advance
/ɪn ədˈvæns/
(adv). trước
vocab
inform
/ɪnˈfɔrm/
(verb). thông báo
vocab
lift
/lɪft/
(verb). nâng cao
vocab
overcommit
/ˌoʊvərkəˈmɪt/
(verb). cam kết quá khả năng
vocab
perception
/pərˈsɛpʃən/
(noun). Nhận thức
vocab
prerogative
/prɪˈrɑgətɪv/
(noun). đặc quyền
vocab
procrastination
/prəˌkræstəˈneɪʃən/
(noun). trì hoãn, chần chừ
vocab
proficient
/prɑˈfɪʃənt/
(adj). có kinh nghiệm
vocab
prolonged
/prəˈlɔŋd/
(adj). nối dài
vocab
regulate
/ˈrɛgjəˌleɪt/
(verb). Điều tiết, quản lý
vocab
relatively
/ˈrɛlətɪvli/
(adj). vừa phải, tương đối
vocab
resilience
/rɪˈzɪliəns/
(noun). tính kiên cường, khả năng mau phục hồi
vocab
steeply
/ˈstipli/
(adv). nhanh chóng
vocab
stimulation
/ˌstɪmjəˈleɪʃən/
(noun). sự đẩy mạnh, sự kích thích
vocab
subjective
/səbˈʤɛktɪv/
(adj). Chủ quan
vocab
sustained
/səˈsteɪnd/
(adj). duy trì liên tục
vocab
tempo
/ˈtɛmˌpoʊ/
(noun). nhịp độ
vocab
vary
/ˈvɛri/
(verb). Thay đổi, khác nhau
vocab
demanding
/dɪˈmændɪŋ/
(adj). mang tính đòi hỏi cao; thu hút sự chú ý
vocab
executive
/ɪgˈzɛkjətɪv/
(noun). ban quản trị
vocab
potential
/pəˈtɛnʃəl/
(adj). Tiềm năng
vocab
psychologist
/saɪˈkɑləʤəst/
(noun). Nhà tâm lý học
vocab
senior
/ˈsinjər/
(adj). có thâm niên
vocab
thrive
/θraɪv/
(verb). Phát triển mạnh
vocab
workload
/ˈwɜrˌkloʊd/
(noun). khối lượng công việc
vocab
colleague
/ˈkɑlig/
(noun). Đồng nghiệp
vocab
involve
/ɪnˈvɑlv/
(verb). liên quan, bao hàm
vocab
peer
/pɪr/
(noun). bạn đồng trang lứa
vocab
rely
/rɪˈlaɪ/
(verb). dựa trên, dựa vào
vocab
delegate
/ˈdɛləgət/
(verb). ủy nhiệm
vocab
occasional
/əˈkeɪʒənəl/
(adj). thỉnh thoảng, không thường xuyên
vocab
phase
/feɪz/
(noun). giai đoạn, pha
vocab
temporary
/ˈtɛmpəˌrɛri/
(adj). Tạm thời
vocab
concentrate
/ˈkɑnsənˌtreɪt/
(verb). tập trung
vocab
relief
/rɪˈlif/
(noun). sự làm dịu đi
vocab
client
/ˈklaɪənt/
(noun). khách hàng
vocab
customer
/ˈkʌstəmər/
(noun). khách hàng
vocab
satisfy
/ˈsætəˌsfaɪ/
(verb). Làm thoả mãn
vocab
accept
/ækˈsɛpt/
(verb). chấp nhận, đồng tình
vocab
commonly
/ˈkɑmənli/
(adv). thường xuyên
vocab
misapprehension
/mɪˌsæpriˈhɛnʃən/
(noun). sự hiểu sai
vocab
perceive
/pərˈsiv/
(verb). nhận thức
vocab
severe
/səˈvɪr/
(adj). nghiêm trọng
vocab
surplus
/ˈsɜrpləs/
(noun). Số dư, số thừa
vocab
according to
/əˈkɔrdɪŋ tu/
(preposition). theo
vocab
alert
/əˈlɜrt/
(verb). cảnh báo
vocab
alteration
/ˌɔltəˈreɪʃən/
(noun). thay đổi
vocab
appointment
/əˈpɔɪntmənt/
(noun). lịch hẹn
vocab
consecutive
/kənˈsɛkjətɪv/
(adj). liên tiếp
vocab
constantly
/ˈkɑnstəntli/
(adv). một cách liên tục
vocab
inadequate
/ɪˈnædəkwət/
(adj). Không đủ
vocab
reschedule
/riˈskɛʤul/
(verb). dời lịch
vocab
unable
/əˈneɪbəl/
(adj). Không thể
vocab
allocate
/ˈæləˌkeɪt/
(verb). phân phát
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
expectation
/ˌɛkspɛkˈteɪʃən/
(noun). Kì vọng
vocab
mention
/ˈmɛnʃən/
(verb). nhắc đến, đề cập
vocab
priority
/praɪˈɔrəti/
(noun). sự ưu tiên
vocab
resource
/ˈrisɔrs/
(noun). Nguồn tài nguyên
vocab
affect
/əˈfɛkt/
(verb). ảnh hưởng
vocab
cognitive
/ˈkɑgnɪtɪv/
(adj). Liên quan đến nhận thức
vocab
cope with
/koʊp wɪð/
(verb). giải quyết
vocab
impact
/ˈɪmpækt/
(noun). tác động
vocab
indicator
/ˈɪndəˌkeɪtər/
(noun). bảng hiển thị
vocab
judgement
/ˈʤʌʤmənt/
(noun). sự phán xét
vocab
medical
/ˈmɛdəkəl/
(adj). Liên quan đến y khoa
vocab
reveal
/rɪˈvil/
(verb). Tiết lộ
vocab
solution
/səˈluʃən/
(noun). Giải pháp
vocab
superior
/suˈpɪriər/
(adj). cao hơn, trội hơn
vocab
release
/riˈlis/
(verb). giải phóng
vocab
compensation
/ˌkɑmpənˈseɪʃən/
(noun). sự đền bù, sự bồi thường
vocab
figure
/ˈfɪgjər/
(noun). Số liệu
vocab
statistics
/stəˈtɪstɪks/
(noun). Thống kê
vocab
indicate
/ˈɪndəˌkeɪt/
(verb). chỉ ra, hiển thị
vocab
workplace
/ˈwɜrkˌpleɪs/
(noun). nơi làm việc
vocab
injury
/ˈɪnʤəri/
(noun). Chấn thương
vocab
absence
/ˈæbsəns/
(noun). Sự vắng mặt
vocab
concern
/kənˈsɜrn/
(noun). mối lo ngại, mối quan tâm
vocab
consequently
/ˈkɑnsəkwəntli/
(adv). kết quả là
vocab
employee
/ɛmˈplɔɪi/
(noun). Người lao động, người làm công
vocab
expense
/ɪkˈspɛns/
(noun). phí tổn, chi phí
vocab
generate
/ˈʤɛnəˌreɪt/
(verb). tạo ra, phát ra
vocab
staff
/stæf/
(noun). nhân viên
vocab
suffer
/ˈsʌfər/
(verb). chịu đựng
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔr/
(verb). đóng vai trò, chiếm
vocab
claim
/kleɪm/
(noun). lời tuyên bố
vocab
government
/ˈgʌvərmənt/
(noun). chính phủ
vocab
psychological
/ˌsaɪkəˈlɑʤɪkəl/
(adj). Thuộc về mặt tâm lý học
vocab
deal with
/dil wɪð/
(verb). giải quyết
vocab
expert
/ˈɛkspərt/
(noun). Chuyên gia
vocab
focus
/ˈfoʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
treatment
/ˈtritmənt/
(noun). Việc chữa trị
vocab
recommend
/ˌrɛkəˈmɛnd/
(verb). gợi ý, giới thiệu
vocab
analyse
/ˈænəlaɪz/
(verb). phân tích, đánh giá
vocab
reassess
/riəˈsɛs/
(verb). đánh giá lại
vocab