IELTS Reading Practice Test
1
Paragraph A
IV
The time and place of the Industrial Revolution
2
Paragraph B
VIII
Conditions required for industrialisation
3
Paragraph C
VII
Two keys to Britain’s industrial revolution
4
Paragraph D
I
The search for the reasons for an increase in population
5
Paragraph E
VI
Changes in drinking habits in Britain
6
Paragraph F
IX
Comparisons with Japan lead to the answer
7
Paragraph G
II
Industrialisation and the fear of unemployment
1
Paragraph A
IV
The time and place of the Industrial Revolution

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 Alan Macfarlane , spent decades wrestling with the enigma of the Industrial Revolution .

 2 Why did this particular Big Bang – the world-changing birth of industry-happen in Britain? 

 3 And why did it strike at the end of the 18th century? 

Câu 2 và câu 3 là giải thích cụ thể có những enigma nào ở câu 1 

Giải thích chi tiết

smiley43 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley34

Chúng ta sẽ đơn giản các câu ở trên để hiểu ý chính và xác định được mỗi quan hệ các câu. 

 1 Alan dành rất nhiều thời gian để giải thích the enigma of IR

** Nếu bạn gặp khó khăn với từ enigma, bạn nhìn liên kết với 2 câu sau, đều là câu hỏi --> enigma là điều huyền bí và khó hiểu

 2 Enigma 1: tại sao lại xảy ra ở Britain

 3 Enigma 2: tại sao lại xảy ra vào thế kỷ 18

→ Main idea: Introduction of Industrial Revolution included place and time 

→ Chọn heading iv: The time and place of the Industrial Revolution check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford