Từ Vựng Bài Đọc Tea And The Industrial Revolution

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Tea And The Industrial Revolution được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 10 - Test 2-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Tea And The Industrial Revolution

revolution
/ˌrevəˈluːʃn/
(noun). cuộc cách mạng
vocab
enigma
/ɪˈnɪɡmə/
(noun). bí ẩn
vocab
wrestle
/ˈresl/
(verb). đánh vật; chật vật
vocab
anthropological
/ˌænθrəpəˈlɒdʒɪkl/
(adj). thuộc nhân chủng học
vocab
decade
/ˈdekeɪd/
(noun). thập kỷ
vocab
require
/rɪˈkwaɪər/
(verb). cần, yêu cầu
vocab
factor
/ˈfæktər/
(noun). Nhân tố
vocab
market
/ˈmɑːkɪt/
(noun). thị trường
vocab
take off
/teɪk ɒf/
(verb). thành công
vocab
goods
/ɡʊdz/
(noun). hàng hóa
vocab
affluent
/ˈæfluənt/
(adj). giàu có
vocab
middle-class
/ˌmɪdl ˈklɑːs/
(noun). tầng lớp trung lưu
vocab
willing
/ˈwɪlɪŋ/
(adj). sẵn lòng
vocab
necessary
/ˈnesəsəri/
(adj). cần thiết
vocab
political
/pəˈlɪtɪkl/
(adj). Mang tính chính trị
vocab
criteria
/kraɪˈtɪəriə/
(noun). điều kiện, tiêu chuẩn
vocab
sufficient
/səˈfɪʃnt/
(adj). Đủ
vocab
compare
/kəmˈpeər/
(verb). so sánh
vocab
combination
/ˌkɒmbɪˈneɪʃn/
(noun). Sự phối hợp
vocab
urban
/ˈɜːbən/
(adj). Thuộc về khu vực thành thị
vocab
population
/ˌpɒpjuˈleɪʃn/
(noun). Dân số
vocab
labour
/ˈleɪbər/
(noun). lao động chân tay
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
coal
/kəʊl/
(noun). than đá
vocab
convinced
/kənˈvɪnst/
(adj). Tin chắc, đoán chắc
vocab
propose
/prəˈpəʊz/
(verb). đề xuất, đề nghị
vocab
fuel
/ˈfjuːəl/
(noun). nhiên liệu
vocab
antiseptic
/ˌæntiˈseptɪk/
(noun). thuốc sát trùng
vocab
property
/ˈprɒpəti/
(noun). thuộc tính, tính chất
vocab
disease
/dɪˈziːz/
(noun). Căn bệnh, dịch bệnh
vocab
ingredient
/ɪnˈɡriːdiənt/
(noun). Thành phần, nguyên liệu
vocab
flourish
/ˈflʌrɪʃ/
(verb). Hưng thịnh, phát triển
vocab
succumb
/səˈkʌm/
(verb). chết, chịu thua
vocab
dysentery
/ˈdɪsəntri/
(noun). kiết lị
vocab
theory
/ˈθɪəri/
(noun). Giả thuyết; học thuyết
vocab
eccentric
/ɪkˈsentrɪk/
(adj). lập dị
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
deduction
/dɪˈdʌkʃn/
(noun). sự suy diễn, sự suy luận
vocab
wary
/ˈweəri/
(adj). Cẩn trọng
vocab
notable
/ˈnəʊtəbl/
(adj). đáng kể, đáng chú ý
vocab
distinguished
/dɪˈstɪŋɡwɪʃt/
(adj). thành đạt; xuất chúng
vocab
strengthen
/ˈstreŋkθn/
(verb). củng cố, tăng cường
vocab
favourable
/ˈfeɪvərəbl/
(adj). thuận lợi, có ích
vocab
scepticism
/ˈskeptɪsɪzəm/
(noun). sự hoài nghi
vocab
admiration
/ˌædməˈreɪʃn/
(noun). sự khâm phục, sự ngưỡng mộ
vocab
medical
/ˈmedɪkl/
(adj). Liên quan đến y khoa
vocab
appraisal
/əˈpreɪzl/
(noun). sự đánh giá; sự định giá
vocab
research
/rɪˈsɜːtʃ/
(noun). nghiên cứu
vocab
come about
/kʌm əˈbaʊt/
(verb). xảy ra
vocab
burst
/bɜːst/
(noun). sự bùng nổ
vocab
infant
/ˈɪnfənt/
(noun). Trẻ sơ sinh
vocab
mortality
/mɔːˈtæləti/
(noun). Tử vong
vocab
halve
/hɑːv/
(verb). giảm nửa
vocab
rural
/ˈrʊərəl/
(adj). Thuộc khu vực miền quê
vocab
malaria
/məˈleriə/
(noun). bệnh sốt rét
vocab
wonder
/ˈwʌndər/
(verb). tự hỏi
vocab
alight on
/əˈlaɪt ɒn/
(verb). tìm ra, nghĩ ra
vocab
explanation
/ˌekspləˈneɪʃn/
(noun). giải thích
vocab
static
/ˈstætɪk/
(adj). tĩnh, không chuyển động
vocab
sudden
/ˈsʌdn/
(adj). Đột xuất
vocab
bacteria
/bækˈtɪəriə/
(noun). Vi khuẩn
vocab
gain
/ɡeɪn/
(noun). lợi ích
vocab
widespread
/ˈwaɪdspred/
(adj). phổ biến rộng rãi
vocab
sanitation
/ˌsænɪˈteɪʃn/
(noun). hệ thống vệ sinh
vocab
appear to
/əˈpɪər tu/
(verb). dường như, có vẻ như
vocab
wipe out
/waɪp aʊt/
(verb). phá hủy, xóa bỏ
vocab
option
/ˈɒpʃn/
(noun). Phương án, sự lựa chọn
vocab
efficient
/ɪˈfɪʃnt/
(adj). Hiệu quả
vocab
record
/ˈrekɔːd/
(noun). ghi chép
vocab
waste
/weɪst/
(noun). Rác rưởi, đồ thải, thức ăn thừa
vocab
deduce
/dɪˈdjuːs/
(verb). Suy luận
vocab
preserve
/prɪˈzɜːv/
(verb). Bảo quản, giữ gìn
vocab
regulate
/ˈreɡjuleɪt/
(verb). Điều tiết, quản lý
vocab
reveal
/rɪˈviːl/
(verb). Tiết lộ
vocab
incidence
/ˈɪnsɪdəns/
(noun). phạm vi ảnh hưởng, phạm vi tác động
vocab
agent
/ˈeɪdʒənt/
(noun). tác nhân
vocab
suddenly
/ˈsʌdənli/
(adv). đột ngột
vocab
comparison
/kəmˈpærɪsn/
(noun). sự so sánh
vocab
note
/nəʊt/
(verb). chú ý, nhận thấy
vocab
prevalence
/ˈprevələns/
(noun). sự phổ biến
vocab
extraordinary
/ɪkˈstrɔːrdəneri/
(adj). phi thường
vocab
coincidence
/kəʊˈɪnsɪdəns/
(noun). sự trùng hợp
vocab
dip
/dɪp/
(verb). đi xuống
vocab
relatively
/ˈrelətɪvli/
(adj). vừa phải, tương đối
vocab
direct
/daɪˈrekt/
(adj). trực tiếp
vocab
common
/ˈkɒmən/
(adj). chung, phổ biến
vocab
literacy
/ˈlɪtərəsi/
(noun). trình độ học vấn
vocab
fear
/fɪər/
(noun). nỗi sợ
vocab
essence
/ˈesns/
(noun). bản chất
vocab
device
/dɪˈvaɪs/
(noun). thiết bị
vocab
afraid
/əˈfreɪd/
(adj). hãi, hoảng, hoảng sợ
vocab
advanced
/ədˈvɑːnst/
(adj). hiện đại, nâng cao
vocab
abandon
/əˈbændən/
(verb). rời bỏ
vocab
suitable
/ˈsuːtəbl/
(adj). Phù hợp
vocab
finding
/ˈfaɪndɪŋ/
(noun). Sự tìm ra, sự khám phá, điều tìm thấy
vocab
indirectly
/ˌɪndəˈrektli/
(adv). gián tiếp
vocab