IELTS Reading Practice Test

1

In the first paragraph, the writer draws particular attention to
A
the lack of medical knowledge in China prior to the Tang era
B
the Western interest in Chinese medicine during the Tang era
C
the systematic approach taken to medical issues during the Tang era
D
the rivalry between Chinese and Western cultures during the Tang era

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: In the first paragraph, the writer draws particular attention to

Answer: the systematic approach taken to medical issues during the Tang era.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 systematic approach = organizational context

 medical issues = health and healing 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 The organizational context of health and healing was structured to a degree that had no precedence in Chinese history and found no parallel elsewhere.

=> Hệ thông y học (của Tang Empire) - được hệ thống tới một mức độ - mà chưa từng có trong Chinese history - cũng như ở bất kì nơi đâu

=> Tác giả chú ý tới hệ thông y học của Tang Era

=> Chọn C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford