IELTS Reading Practice Test

1

began producing the first automobiles
D
Mercedes Benz

2

produced the industrialised cars that common consumers could afford
A
Ford

3

improved the utilisation rate of automobile space
B
the BMC Mini

4

upgraded the overall performance of the car continuously
F
Jeep

5

maintained leading growth even during an economic recession
C
Cadillac and Lincoln

6

installed its engine on the front wheel for the first time
E
Mazda

1

began producing the first automobiles
D
Mercedes Benz

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: began producing the first automobiles

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 began producing the first automobiles = first practical automobiles + first built the automobile + started to produce automobiles 

Giải thích chi tiết

smiley5 Ta dễ dàng locate được info qua từ 'first' được lặp lại vài lần trong đoạn

Vì thông tin ở nhiều câu, chúng ta áp dụng Linearthinking để đọc connection giữa các câu smiley26

 1 the first practical automobiles were invented by different German inventors 

 2 Karl Benz first built the automobile in 1885. 

 3 Benz started to produce automobiles in a company - Mercedes-Benz. 

 1 + 2 => Karl Benz là 1 trong những German inventors đã sáng chế ra the first practical automobiles

 3 => Karl Benz sản xuất automobiles trong công ty Mercedes-Benz.

=> Suy ra Mercedes-Benz là brand đã sản xuất nên những chiếc automobiles đầu tiên

=> Chọn D - Mercedes Benz check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford