IELTS Reading Practice Test
TEST
FINDINGS
Observing the

of Russian- English bilingual people when asked to select certain objects
Bilingual people engage both languages simultaneously: a mechanism known as


A test called the

, focusing on naming colours
Bilingual people are more able to handle tasks involving a skill called


A test involving switching between tasks
When changing strategies, bilingual people have superiorĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: Observing the eye movements of Russian-English bilingual people when asked to select certain objects

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Russian-English bilingual =  Russian-English bilingual 

 asked to select certain objects = asked to ‘pick up a marker’ from a set of objects => select (chọn) = pick up (nhặt ra)

 Observing the eye movements = studying eye movements. 

Giải thích chi tiết

smiley18Đọc theo DOL’s Linearthinking để nắm main idea, ta có:

 1 Evidence for this phenomenon comes from studying eye movements 

 2 A Russian-English bilingual asked to ‘pick up a marker’ from a set of objects would look more at a stamp because the Russian word for ‘stamp’, marka, sounds like the English word he or she heard, ‘marker’ 

=> 1 Việc quan sát chuyển động mắt (studying eye movements) cung cấp bằng chứng cho 1 hiện tượng (đề cập ở đoạn trước).

=> 2 A Russian-English bilingual khi được yêu cầu phải chọn ra 1 cây bút lông từ 1 nhóm đồ vật, họ sẽ nhìn vào con tem --> Vậy chuyển động mắt (eye movements) của họ là thứ ta cần quan tâm trong thí nghiệm này.

=> Tóm lại câu 2 ví dụ minh chứng cho câu 1 : Khi Russian-English bilingual được yêu cầu phải chọn đồ vật thì ta cần quan sát chuyển động mắt (eye movements) của họ.

=> Đáp án là eye movements check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford