IELTS Reading Practice Test

1-4

Which FOUR of the following could be seen on the day when the bridge opened to the public?
A
the bridge moved vertically
B
the bridge swayed from side to side
C
the bridge swayed violently throughout the opening ceremony
D
it was hard to keep balance on the bridge
E
pedestrians walked in synchronised steps
F
pedestrians lengthened their footsteps
G
a music band marched across the bridge
H
the swaying rhythm varied to the portions of the bridge
I
flags and banners kept still on the bridge

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: B. The bridge swayed from side to side

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 The bridge = it 

 swayed from side to side = sway sideways 

Giải thích chi tiết

smiley5 Hiểu câu hỏi: The bridge swayed from side to side

=> Cây cầu đung đưa qua 2 bên

=> Với 'side to side' = 'sideways'

=> Dễ dàng chọn được đáp án B check

>>> Và vì cây câu được cho là 'swayed sideways' -> Ta có thể loại đáp án A - moved vertically (di chuyển theo chiều dọc) cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford