IELTS Reading Practice Test

1

Experiments by Bernard Agranoff described in Reading Passage 3 involved
A
injecting goldfish at different stages of the experiments.
B
training goldfish to do different types of task.
C
using different types of treatment on goldfish.
D
comparing the performance of different goldfish on certain tasks.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Experiments by Bernard Agranoff described in Reading Passage 3 involved

Answer: A - injecting goldfish at different stages of the experiments

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Bernard Agranoff = Bernard Agranoff

 injecting = injected = administered 

 different stages of the experiments = after training + before the fish were trained 

Giải thích chi tiết

smiley5 Dựa vào tên riêng 'Bernard Agranoff' + 'gold fish', ta dễ dàng tìm thấy thử nghiệm ở đoạn 2

smiley26 Vì thông tin nằm ở 2 câu, ta đọc connection với Linearthinking:

 1 In pioneering studies using goldfish , Bernard Agranoff found that protein synthesis inhibitors injected after training caused the goldfish to forget what they had learned. 

 2 In other experiments , he administered protein synthesis inhibitors immediately before the fish were trained.

=> Ta thấy có các từ lạ như 'synthsis inhibitors', nhưng nếu đọc đúng cấu trúc - ta sẽ biết đó là một chất gì đó được tiêm vào goldfish

=> Sau đó dù không hiểu 'administered' là gì, nhờ đọc connection với câu 1 , ta thấy nó cũng đi với chất 'inhibitors' -> BIết administered = injected

=> 1 + 2 : Chất 'inhibitors' được tiêm vào cá vào 2 giai đoạn khác nhau: after + before training

=> Ứng với đáp án A - injecting goldfish at different stages of the experiments check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford