Từ Vựng Bài Đọc The Creation Of Lasting Memories

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề The Creation Of Lasting Memories được lấy từ cuốn Practice Test Plus 3 - Test 1-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc The Creation Of Lasting Memories

Experiment
/ɪkˈspɛrəmənt/
(noun). Thí nghiệm
vocab
inject
/ɪnˈʤɛkt/
(verb). chích thuốc
vocab
goldfish
/ˈgoʊldˌfɪʃ/
(noun). cá vàng
vocab
treatment
/ˈtritmənt/
(noun). phép trị liệu
vocab
pioneering
/ˌpaɪəˈnɪrɪŋ/
(adj). tiên phong
vocab
synthesis
/ˈsɪnθəsəs/
(noun). tổng hợp
vocab
inhibitor
/ɪnˈhɪbətər/
(noun). chất ức chế
vocab
administer
/ədˈmɪnəstər/
(verb). quản lý
vocab
separate
/ˈsɛprət/
(verb). tách rời
vocab
parallel
/ˈpɛrəˌlɛl/
(noun). đường song song
vocab
life span
/laɪf spæn/
(phrase). tuổi thọ
vocab
clinical
/ˈklɪnəkəl/
(adj). lâm sàng
vocab
handle
/ˈhændəl/
(verb). xử lý
vocab
remote
/rɪˈmoʊt/
(adj). Xa xôi
vocab
vice versa
/vaɪs ˈvɜrsə/
(adv). ngược lại
vocab
consolidation
/kənˌsɑləˈdeɪʃən/
(noun). Sự hợp nhất
vocab
staircase
/ˈstɛrˌkeɪs/
(noun). cầu thang bộ
vocab
Prompt
/prɑmpt/
(adj). lập tức
vocab
Routine
/ruˈtin/
(noun). thói quen
vocab
unconsciously
/ˌʌnˈkɑnʃəsli/
(adv). vô thức
vocab
impair
/ɪmˈpɛr/
(verb). làm suy yếu
vocab
function
/ˈfʌŋkʃən/
(noun). chức năng
vocab
Complex
/ˈkɑmplɛks/
(adj). Phức tạp
vocab
retain
/rɪˈteɪn/
(verb). retain
vocab
implicitly
/ɪmˈplɪsətli/
(adv). ám chỉ
vocab
hypothesis
/haɪˈpɑθəsəs/
(noun). giả thuyết
vocab
par
/pɑr/
(noun). Sự ngang hàng
vocab
activate
/ˈæktəˌveɪt/
(verb). kích hoạt
vocab
Subject
/ˈsʌbʤɪkt/
(noun). đối tượng
vocab
innovative
/ˈɪnəˌveɪtɪv/
(adj). sáng tạo
vocab
stable
/ˈsteɪbəl/
(adj). ổn định
vocab
completion
/kəmˈpliʃən/
(noun). hoàn thành
vocab
region
/ˈriʤən/
(noun). khu vực
vocab
predominantly
/prɪˈdɑmənəntli/
(adv). chủ yếu
vocab
active
/ˈæktɪv/
(adj). hoạt động
vocab
prefrontal
/priˈfrʌntəl/
(adj). trước trán
vocab
cortex
/ˈkɔrtɛks/
(noun). vỏ não
vocab
motor
/ˈmoʊtər/
(noun). động cơ
vocab
neural
/ˈnʊrəl/
(adj). thuộc về thần kinh
vocab
progress
/ˈprɑˌgrɛs/
(noun). sự tiến triển
vocab
visual
/ˈvɪʒəwəl/
(adj). trực quan
vocab
track
/træk/
(verb). theo dõi
vocab
indicate
/ˈɪndəˌkeɪt/
(verb). biểu thị
vocab
rat
/ræt/
(noun). con chuột
vocab
associate
/əˈsoʊsiət/
(verb). liên kết
vocab
specific
/spəˈsɪfɪk/
(adj). riêng biệt
vocab
extensive
/ɪkˈstɛnsɪv/
(adj). sâu rộng
vocab
electrode
/ɪˈlɛktroʊd/
(noun). điện cực
vocab
implant
/ɪmˈplænt/
(verb). cấy ghép
vocab
auditory
/ˈɔdɪˌtɔri/
(adj). thính giác
vocab
frequency
/ˈfrikwənsi/
(noun). tần số
vocab
selectivity
/sɪˌlɛkˈtɪvəti/
(noun). tính chọn lọc
vocab
terminate
/ˈtɜrməˌneɪt/
(verb). chấm dứt
vocab
evolutionary
/ˌɛvəˈluʃəˌnɛri/
(adj). tiến hóa
vocab
lasting
/ˈlæstɪŋ/
(adj). bền vững
vocab
intuitively
/ɪnˈtuɪtɪvli/
(adv). trực giác
vocab
susceptible
/səˈsɛptəbəl/
(adj). nhạy cảm
vocab
disruption
/dɪsˈrʌpʃən/
(noun). gián đoạn
vocab
initiate
/ɪˈnɪʃiɪt/
(verb). khởi xướng
vocab
vertebrate
/ˈvɜrtəˌbreɪt/
(noun). động vật có xương sống
vocab
mammalian
/məˈmeɪliən/
(noun). động vật có vú
vocab
enormously
/ɪˈnɔrməsli/
(adv). to lớn
vocab
mollusc
/ˈmɒləsk/
(noun). nhuyễn thể
vocab
similarity
/ˌsɪməˈlɛrəti/
(noun). giống nhau
vocab
species
/ˈspiʃiz/
(noun). loài
vocab
Laboratory
/ˈlæbrəˌtɔri/
(noun). Phòng thí nghiệm
vocab
mild
/maɪld/
(adj). ôn hòa
vocab
underlying
/ˌʌndərˈlaɪɪŋ/
(adj). nền tảng
vocab
Electroconvulsive Therapy
/iˌlek.trəʊ.kənˈvʌl.sɪv ˌθer.ə.pi/
(phrase). Liệu pháp Sốc điện
vocab
biological
/ˌbaɪəˈlɑʤɪkəl/
(adj). sinh học
vocab
improvement
/ɪmˈpruvmənt/
(noun). cải tiến
vocab
cerebral
/ˈsɛrəbrəl/
(adj). thuộc về não
vocab
lengthy
/ˈlɛŋθi/
(adj). Dài dòng
vocab
remarkable
/rɪˈmɑrkəbəl/
(adj). đáng chú ý
vocab
spare
/spɛr/
(verb). bổ sung
vocab
neuroscientist
/ˈnjʊroʊˌsaɪəntɪst/
(noun). nhà thần kinh học
vocab
put forward
/pʊt ˈfɔrwərd/
(verb). đưa ra
vocab
trip
/trɪp/
(verb). vấp ngã
vocab
primarily
/praɪˈmɛrəli/
(adv). chủ yếu
vocab
disorder
/dɪˈsɔrdər/
(noun). rối loạn
vocab
functioning
/ˈfʌŋkʃənɪŋ/
(adj). đang hoạt động
vocab
induce
/ɪnˈdus/
(verb). gây ra
vocab
emerge
/ɪˈmɜrʤ/
(verb). hiện ra
vocab
conserve
/kənˈsɜrv/
(verb). Giữ gìn
vocab
compelling
/kəmˈpɛlɪŋ/
(adj). thuyết phục
vocab
adaptive
/əˈdæptɪv/
(adj). thích nghi
vocab
neurobiological
/ˌnjʊərəʊˌbaɪəˈlɒdʒɪkəl/
(adj). sinh học thần kinh
vocab
intriguing
/ɪnˈtrigɪŋ/
(adj). hấp dẫn
vocab
consolidate
/kənˈsɑlɪˌdeɪt/
(verb). củng cố
vocab