IELTS Reading Practice Test
Key events
Step 1
1992 the boat was discovered during the construction of a

1

road


Step 2
2002 an international

2

conference

was held to gather information
Step 3
2004

3

proposals

for the reconstruction were produced
Step 4
2007 the

4

launch

of BOAT 1550BC took place
Step 5
2012 the Bronze Age

5

exhibition

featured the boat and other objects
Key events
STEP 1
1992 the boat was discovered during the construction of a

1

roadĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
1992: the boat was discovered during the construction of a road

 1  The boat was discovered = new discoveries 

 2 Building a new road = construction of a road 

Giải thích chi tiết

cross Nếu chỉ skim/scan từ “boat", học viên rất dễ locate sai thông tin ở paragraph 2 -> Đâm đầu vào đi tìm kiếm đáp án trong paragraph 2 và chọn những từ như “sediment" cross. Tuy nhiên, học viên không hề biết rằng ngay từ paragraph 1 đã đề cập tới phát hiện mới (new discoveries) rồi, paragraph 2 chỉ là nói rõ hơn new discoveries này chính là the boat (con thuyền) mà thôi. => Kết luận: Đâm đầu vào skim/scan 1 từ khoá rồi chọn đại từ điền vào chỗ trống không hiệu quả smiley35 smiley18 Linearthinking

Khi nhìn vào câu hỏi, trước hết cần phân tích cấu trúc câu hỏi để biết cần điền loại từ nào vào chỗ trống.

  • Câu hỏi: The boat was discovered during the construction of….

Vì cấu trúc câu hỏi này là the construction of … => cần điền một Noun vào chỗ trống

  • Thông tin trong bài đọc:

 workmen were building a new road 

 A small team worked alongside the workmen , recording new discoveries bought to light by the machines .

=> a new boat was found when workmen were building a new road

=> Đáp án: road check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford