IELTS Reading Practice Test

1

The name of interrupted brome came from the unprepossessing grass disappeared from places in the world for a period.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The name of interrupted brome came from the unprepossessing grass disappeared from places in the world for a period

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 interrupted brome = interrupted brome

 came from the unprepossessing grass # because of its gappy seed-head

 disappeared from places in the world = found nowhere else in the world 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 Called interrupted brome because of its gappy seed-head , this unprepossessing grass was found nowhere else in the world

=> Main idea: Loại cỏ này được goi là interrupted brome vì its ga 1 ppy seed-head

=> Còn 'unprepossessing grass' là một cách gọi khác của loại cỏ này

=> Theo như câu hỏi: cái tên interrupted brome came from (bắt nguồn từ) unprepossessing grass

=> Sai -> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford