IELTS Reading Practice Test
1
The Falkirk Wheel has linked the Forth & Clyde Canal with the Union Canal for the first time in their history.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The Falkirk Wheel has linked the Forth & Clyde Canal with the Union Canal for the first time in their history.

So sánh với thông tin bài đọc, ta có:

the Forth & Clyde Canal = the Forth & Clyde Canal 

the Union Canal = the Union Canal

for the first time # had been dismantled in 1933

historically = in their history 

Giải thích chi tiết

smiley18 Câu hỏi này có đề cập tới tên riêng, nên bạn locate thông tin sau đó áp dụng Linearthinking để nắm nhanh ý chính nha, vì câu này có cấu trúc hơi phức tạp:

 1 The major challenge of the project lays in the fact that the Forth & Clyde Canal is situated 35 metres below the level of the Union Canal 

 2 Historically , the two canals had been joined near the town of Falkirk 

 This had been dismantled in 1933 , thereby breaking the link

--> Main idea: two canals - the Forth & Clyde Canal - được kết nối nhưng bị tháo dỡ vào năm 1933 , vì vậy nên bị mất sự kết nối

-> Vậy, the Forth & Clyde Canal đã được kết nối trước khi dùng Falkirk Wheel

(Falkirk Wheel liên kết Forth & Clyde Canal vào năm 2002 --> thông tin được đề cập ở 2 câu đầu)

=> Chọn False check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford