IELTS Reading Practice Test

1

According to scientists, the term
retronasal smell/smell

characterises the most critical factor in appreciating flavour.

2

‘Savoury’ is a better-known word for
Umami

.

3

The tongue was originally developed to recognise the unpleasant taste of
toxins

.

4

Human nasal cavities recognize
internal scents/internal smells

much better than external ones.

5

Gordon Shepherd uses the word ‘neurogastronomy’ to draw together a number of
disciplines

related to the enjoyment of eating.

1

According to scientists, the term
retronasal smell/smell

characterises the most critical factor in appreciating flavour.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
According to scientists, the term (retronasal) smell characterises the most critical factor in appreciating flavour.

 (retronasal) smell = 'retronasal smell'. 

 most critical factor => most important 

 appreciating flavour => relishing them 

Giải thích chi tiết

Linearthinking check Khi nhìn vào câu hỏi, trước hết cần phân tích cấu trúc câu hỏi để biết cần điền loại từ nào vào chỗ trống. Vì chỗ trống đứng ngay sau chữ “term" (tên gọi) nên có thể dự đoán trong chỗ trống cần điền một Noun thể hiện tên gọi. So sánh thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

  • Bài đọc: 1 relishing them depends on a combined input from our senses

 2 The taste, texture, and feel of food are what we tend to focus on , but most important are the slight puffs of air as we chew our food - what scientists call 'retronasal smell' . => We appreciate flavour  because of many senses, but the most important are “retronasal smell"

=> “Retronasal smell" is the most important sense in appreciating flavour.

  • Câu hỏi: the term _____ characterises the most critical factor in appreciating flavour.

=> Đáp án: (retronasal) smell smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford